www.chronicon.pl

Kontakt
Strona g≥ůwna       |       Aktualno∂ci       |       Dla Autorów       |       KsiÍgarnia       |       Jak kupiś?

Aktualno∂ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¬∂ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
  herausgegeben von Sławomir Moździoch, Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik

  Średniowiecze - jedno czy wiele? To pytanie zainspirowało obrady pierwszego polsko-niemieckiego spotkania mediewistów zorganizowanego przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, z inicjatywy i pod patronatem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich oraz niemieckiego Związku Mediewistów (Mediävistenverband). Obrady toczyły się 3-5 czerwca 2005 r. w murach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w ośrodku w Pawłowicach pod Wrocławiem. Wzi¬∂ło w nich udział łącznie około 80 uczestników reprezentujących obie organizacje mediewistyczne oraz wrocławskie środowisko historyczne. Głównym założeniem spotkania, oprócz nawiązania bliższej współpracy środowisk mediewistycznych Polski i Niemiec, była chęć podjęcia dyskusji nad wybranymi, ważnymi jednak dla obu partnerów problemami przeszłości Europy, Niemiec i Polski w średniowieczu, wynikającymi z tytułowego pytania. Inspiracji do niej dostarczyło 14 referatów, z których 12 ukazuje się w niniejszym tomie. Warto podkreślić, że wielu polskich, niemieckich, a nawet czeskich uczestników spotkania przybyło na nie bez referatów, wyłącznie z chęcią uczestniczenia w dyskusjach, zarówno plenarnych, jak i kuluarowych, co bez wątpienia wpływało na ich ożywienie. Osoby, dla których język niemiecki jako język obrad i debaty stanowił utrudnienie, z powodzeniem korzystały z języka angielskiego.

  Odzwierciedlona w publikowanych materiałach próba odpowiedzi na postawione w tytule pytanie odnosi się do stanu naukowej refleksji nad wiekami średnimi na początku XXI w. Ma ona charakter empiryczny, dając wgląd w praktykę badawczą, uwarunkowaną na ogół wieloletnim doświadczeniem. Wyraźny nurt stanowiła zatem w tej dyskusji tendencja syntetyczna, połączona z wyznaczaniem nowych perspektyw badań w odwołaniu do zaplecza metodologicznego oraz nowych możliwości poszerzenia podstawy źródłowej, zwłaszcza dzi¬∂ki archeologii. Trzydniową debat¬∂ wypełnił więc dyskurs przedstawicieli wielu dyscyplin mediewistycznych, reprezentujących rozmaicie ukształtowane warsztaty i metodologi¬∂ badawczą.

  W drugiej połowie XX w. nauka nie zaznała granic w stopniu odpowiadającym polityczno-ideologicznym podziałom świata. W zakresie mediewistyki było to wynikiem starań uczonych wielu krajów europejskich, ich otwarcia na współprac¬∂, stawiania wspólnych pytań badawczych i dbałości o przepływ koncepcji metodologicznych. W wymiarze środkowej Europy uwieńczeniem tej narastającej z pokolenia na pokolenia wymiany myśli stała się dyskusja nad wizją i politycznym kształtem tej cz¬∂ci kontynentu w dobie Ottona III, Bolesława Chrobrego, św. Wojciecha i św. Stefana. Spektakularny przykład tych rozlicznych dociekań i sumowania ich wyników stanowiła europejska wystawa Europasmitte um 1000, imponujące rozmachem dzieło wspólne rzeszy badaczy przeszłości z wielu krajów. Ukazanej wizji politycznej i ideowej jedności sprzed tysiąclecia w społecznym odbiorze blasku przydały obchody tysiąclecia Zjazdu gnieźnieńskiego w 2000 r. oraz rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. Z tymi współczesnymi wydarzeniami współbrzmiało podjęcie problematyki kształtowania się Europy podczas wrocławskiego spotkania mediewistów z Polski i Niemiec.

  Nie należy jednak przeceniać znaczenia tych bieżących impulsów dla wyboru kierunku obrad. Trudno przecież wskazać tematykę, która równie mocno łączy od dziesięcioleci uczonych obydwu krajów. Podczas konferencyjnej debaty podjęli ją Otto Gerhard Oexle, Michael Borgolte oraz Lech Leciejewicz, odnosząc się do fundamentalnych kwestii, jak propozycje syntezy narodzin kontynentalnej jedności, strategie badań w tym zakresie oraz dalsze perspektywy ich prowadzenia. Nakreślona została w ten sposób zasadnicza rama oglądu zjawisk, które wypełniły przestrzeń życia społecznego i kultury, decydując o specyfice Europy wieków średnich. Do tej sfery poszukiwań odnoszą się trzy studia: Hanny Vollrath, przynoszące namysł nad obliczem kontynentu na kanwie obserwacji więzi międzyludzkich, dynastycznych w kręgu ottońskim, Elżbiety Pileckiej o specyfice sztuki późnego średniowiecza, w której zasadniczy wpływ na tematykę i jakość tworzonych dzieł wywierały korporacje rzemieślnicze, oraz Wernera Röckego, obrazujące koloryt funkcjonowania późnośredniowiecznego społeczeństwa na przykładzie zjawiska przemocy wobec grup marginalnych. Całość powyżej zasygnalizowanych wystąpień wypełnia pierwszy blok tematyczny w tym tomie.

  Dwa pozostałe bloki ściślej kierują uwagę na problematykę dziejów Niemiec i Polski. W krąg wyobrażeń średniowiecznych społeczeństw obydwu krajów odno¬∂nie do wspólnoty ich dziejowych losów wprowadził Jerzy Strzelczyk, natomiast Christian Lübke skoncentrował się na znaczeniu Rusi Kijowskiej w kształtowaniu się ich relacji w X-XI stuleciu. Wystąpienia te wpisują się w trwającą od kilkudziesięciu lat dyskusję nad kształtowaniem się stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu, co podkreślono przez wyodr¬∂bnienie ich w osobnym dziale podczas obrad i w tej publikacji.

  Zamyka ją blok tematyczny, który prezentuje bieżące badania przede wszystkim nad kształtem ustrojowym Polski i Niemiec w wiekach rednich. I tak wpływ państwa na kształtowanie się struktury Kocioła w Niemczech z refleksją o sytuacji w innych częściach Europy prezentuje studium Thomasa Vogtherra. Hanna Kó√®ka-Krenz w kontekście osiągni¬∂ć archeologii nakreśliła struktur¬∂ orodków władzy pierwszych Piastów, natomiast Przemysław Urbańczyk poddał pod dyskusję pomysł w sprawie powstania i rozprzestrzenienia się nazwy Polski na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Dział ten wieńczy studium Krzysztofa Baczkowskiego, poświęcone porównawczej charakterystyce struktur władzy w Rzeszy i w Polsce w kontekście politycznym u schyłku średniowiecza i na progu czasów nowożytnych.

  Spotkanie mediewistów z 2005 r. stworzyło możliwość szerokiej debaty, co tylko w części uzmysławia jej pokłosie w tym tomie. O jego wartości stanowi jednak przede wszystkim to, iż dokumentuje on ważne wydarzenie naukowe, otwarcie cyklu spotkań mediewistów polskich i niemieckich. Kolejne, bardzo owocne, odbyło się po trzech latach w Spirze. Perspektywa trwałej współpracy międzynarodowej w zapoczątkowanym we Wrocławiu nurcie przedstawia się bardzo optymistycznie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że świat nauki ożywia nie tylko krążenie poglądów i porozumienia między instytucjami, ale przede wszystkim ludzie - spotkania są ważne. Nie przypadkiem więc problem postawiony w tytule tego spotkania i tomu pozostaje otwarty. Z istoty stanowi zachęt¬∂ do wspólnej debaty, której bogactwo wyraża się w różnorodności stanowisk i dyscyplin.

  (Z wprowadzenia Redaktorów)  SPIS TREŚCI:

  Einführung der Herausgeber

  I. Europa - Probleme seiner Anfänge und Entwicklung in der historischen Forschung

  Otto Gerhard OEXLE, Zu den Anfängen der europäischen Geschichte. Neue Perspektiven.
  Michael BORGOLTE, Die Anfänge des mittelalterlichen Europa, oder Europas Anfänge im Mittelalter?
  Lech LECIEJEWICZ, Die Geburt des mittelalterlichen Europas aus polnischer Sicht.
  Hanna VOLLRATH, Edgith und der König der Altsachsen. Überlegungen zu Europa in voreuropäischer Zeit.
  Werner R√ĖCKE, Die getäuschten Blinden. Gewalt gegen Randgruppen in Ritualen und Texten des Spätmittelalters.
  Elżbieta PILECKA, Die Kunst des Spätmittelalters. Auf der Suche nach spezifischen Merkmalen des künstlerischen Schaffens der Zeit.

  II. Deutsch-polnische Beziehungen

  Jerzy STRZELCZYK, Deutsch-polnische Schicksalsgemeinschaft in gegenseitigen Meinungen im Mittelalter.
  Christian LÜBKE, Das Reich von Kiev als Faktor der Beziehungen zwischen Deutschland und Polen (10.-11. Jahrhundert).

  III. Land und Macht. Aspekte der deutschen und polnischen Geschichte

  Thomas VOGTHERR, Könige und Bistümer. Neuere Forschungen zu Aspekten der hochmittelalterlichen Kirchengeschichte Deutschlands.
  Hanna KÓ√ąKA-KRENZ, Central places of power in the Piast State.
  Przemysław URBAŃCZYK, Who named Poland?
  Krzysztof BACZKOWSKI, Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und das Königreich Polen in der Wende zum 16. Jh. (Ein Vergleich der staatlichen Strukturen und der politischen Einbettung).


  Wrocław 2010
  Wydanie pierwsze
  Objętość: 201 stron
  Format: 24 x 17 cm
  Papier: satynowany
  Oprawa: twarda kartonowa
  Czarno-białe ilustracje w tekście
  ISBN 978-83-925181-8-1
  Cena: 36,00 z≥

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net