www.chronicon.pl

Kontakt
Strona g≥ůwna       |       Aktualno∂ci       |       Dla Autorów       |       KsiÍgarnia       |       Jak kupiś?

Aktualno∂ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¬∂ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Stanisław Rosik
  Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)

  Studium Stanisław Rosika o przekazie źródłowym na temat wydarzenia określanego jako Conversio gentis Pomeranorum wprowadza w problematykę o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia dróg chrystianizacji Europy. Przedmiotem badań Autora są trzy świadectwa hagiograficzne o życiu biskupa bamberskiego Ottona, ze szczególnym uwzględnieniem jego wypraw pomorskich w latach 1124-1128. Po raz pierwszy w literaturze przedmiotu została przeprowadzona tak wnikliwa krytyka wewn¬∂trzna utworów, które przygotowały kanonizacj¬∂ misjonarza, nazywanego nieraz Apostołem Pomorzan. Studium pozwala wniknąć w świat pojęć i motywacji przy¬∂wiecających autorom Żywotów, świat nieco odmienny w każdym z rozpatrywanych przypadków. Jest cennym wkładem zarówno w poznanie średniowiecznej hagiografii, jak i przebiegu wydarzeń, które włączyły w krąg chrześcijańskiego świata jedną z ostatnich pogańskich enklaw w środkowej Europie. Kwestionariusz badawczy i precyzja analizy stawiają prac¬∂ wśród najcelniejszych rozpraw mediewistycznych ostatnich lat w Polsce.

  (Z recenzji Prof. dra hab. Lecha Leciejewicza)

  SPIS TREŚCI:  Wprowadzenie (s. 11)

  Prolog. Salsae Cholbergiensis Aecclesia (s. 21)


  Rozdział I. Konwersja Pomorzan jako przedmiot świadectwa. Zakres studium (s. 45)

  1. Apostolus Pomeranorum a conversio gentis Pomeranorum.
  Od tradycji do świadectwa (s. 47)
  2. Conversio gentis Pomeranorum - fakt kulturowy i jego geneza w kontekście przekazów z XII w. (s. 57)
  3. Świadectwo o konwersji Pomorzan. Pytania badawcze (s. 68)


  Rozdział II. Conversio vestra nota sit omni mundo... Świadectwo o nawróceniu Pomorzan (historia w kręgu żywotów Ottona z Bambergu) (s. 81)

  A. Projekt oglądu (s. 83)

  1. Recepcja raportu bamberskiego Ottona z pierwszej wyprawy misyjnej w jego biografiach. Przesłanki do dalszego oglądu (s. 85)
  1.1. Miejsce raportu Ottona z 1125 r. w jego vitae (s. 86)
  1.1.1. Vita Prieflingensis (s. 86)
  1.1.2. Ebo (s. 88)
  1.1.3. Herbord (s. 90)
  1.2. Przesłanki do dalszego oglądu (s. 92)

  2. Proponowana metoda oglądu (s. 94)

  B. Historia nawrócenia Pomorzan według żywotów Ottona z Bambergu (s. 102)

  1. Przestrzeń misji Ottona z Bambergu: gentes i prowincje (s. 102)
  1.1. Położenie gens Pomeranorum w trzech ujęciach (s. 106)
  1.1.1. Vita Prieflingensis: Pomerania i prowincja Wanzlow (s. 106)
  1.1.2. Przekaz Ebona: gens Pomeranorum, gens Uznoim (s. 110)
  1.1.3. Herbord: Pomerania provintia (s. 113)
  1.2. Przestrzeń misji Ottona z Bambergu w debacie jego biografów. "Delutycyzacja" (s. 121)

  2. Geneza pomorskich misji biskupa Ottona (s. 125)
  2.1. Chrześcijanie w państwowości Warcisława w przededniu misji bamberskiego Ottona (s. 126)
  2.1.1. Egzemplifikacje postaw (s. 127)
  2.1.1.1. Ochrzczeni niewierzący (s. 127)
  2.1.1.2. Kryptochrześcijanie: książ¬∂ i jego otoczenie (s. 129)
  2.1.1.3. Kryptochrześcijanie: Wolin (s. 131)
  2.1.2. Na scenie dzieła: między historią a pragmatyką pisarską (s. 132)
  2.2. Pomorskie podboje Bolesława Krzywoustego (s. 134)
  2.2.1. Od dystansu i negacji do afirmacji - żywociarze św. Ottona wobec związku podboju Pomorzan z ich konwersją (s. 134)
  2.2.2. Herbord: Pomorzanie w kręgu wrogów Polski Bolesława III (s. 138)
  2.2.3. Podbój Pomorzan według Herborda (s. 143)
  2.2.3.1. "Nacla civitas". Mit historiograficzny: bitwa pod Niekładzem (s. 148)
  2.2.4. Kontekst podbojów pomorskich Krzywoustego: najazd na Morzyczan (Ebo) (s. 150)
  2.3. Pierwsze próby zorganizowania misji pomorskich i wybór bamberskiego Ottona (s. 152)
  2.3.1. "Trzy lata" poszukiwań misjonarza (Herbord) (s. 153)
  2.3.2. Preludium: misja Bernarda Hiszpana (Ebon) (s. 157)
  2.3.2.1. Przyczynki do biogramu (s. 158)
  2.3.2.2. Bernard w Wolinie - test wzorcowej metody misyjnej (s. 163)
  2.3.3. Decyzja Św. Ottona o peregrynacji misyjnej i jej geneza (s. 167)
  2.3.3.1. Wokół listu Bolesława Krzywoustego do św. Ottona (Herbord) (s. 170)
  2.3.3.2. Znaczenie polskiego epizodu w młodoci Ottona dla misji pomorskich (s. 172)

  3. Pierwsza wyprawa (1124-1125) (s. 176)
  3.1. Przygotowanie pierwszej misji i podróż na Pomorze (s. 179)
  3.1.1. Licencja papieska i urządzenie spraw diecezji (s. 179)
  3.1.2. Dobór współpracowników i skompletowanie sprzętu na drog¬∂ (s. 180)
  3.1.2.1. Wokół Adalberta. Rekrutacja tłumaczy (s. 183)
  3.1.3. Wymarsz (s. 187)
  3.1.4. W drodze przez Bawari¬∂: konsekracje kościołów (s. 189)
  3.1.5. Przez Czechy do Gniezna (s. 190)
  3.1.5.1. Przez Czechy (s. 191)
  3.1.5.2. Do Gniezna (s. 193)
  3.1.5.3. W Gnieźnie (s. 194)
  3.1.6. Przez granice Pomorzan. Spotkanie z Warcisławem (s. 198)
  3.1.6.1. Powitanie na Pomorzu (s. 202)
  3.1.6.2. W¬∂drówka przez pustkowie (s. 204)
  3.1.6.3. Otton wobec (krypto)chrześcijan pomorskich (s. 206)
  3.2. Działalność misyjna podczas pierwszej wyprawy (s. 207)
  3.2.1. Pierwociny ewangelizacji (s. 207)
  3.2.1.1. Pierwsze chrzty (Ebo) (s. 208)
  3.2.1.2. Pierwszych trzydziestu ochrzczonych (Herbord) (s. 209)
  3.2.1.3. Pierwociny misji a prima predicatio w ujęciu żywotu z Prüfening (s. 210)
  3.2.2. Pyrzyce (s. 211)
  3.2.2.1. "Pierwotny lud" a "pierwotny Kościół" (epizod pyrzycki w Dialogu Herborda) (s. 213)
  3.2.2.2. Ex omni provintia... Zgromadzenie w Pyrzycach (problem historiograficzny) (s. 221)
  3.2.3. Kamień (s. 227)
  3.2.3.1. O¬∂ Pyrzyce-Kamień w przedstawieniu inauguracji dzieła misji.
  Obserwacje liczbowej charakterystyki czasu i rezultatów misji (s. 229)
  3.2.3.2. Konwersja siedziby księcia i jego domu (Herbord) (s. 232)
  3.2.3.3. Pierwsze kościoły (s. 235)
  3.2.3.4. Podróż do Wolina: Domisław i jego syn (s. 237)
  3.2.4. Wolin (Julin) (s. 238)
  3.2.4.1. Miasto Juliusza. Cezariańska włócznia i jej kącina (s. 239)
  3.2.4.2. Próba katechezy i propozycja zakupu włóczni (Vita Prieflingensis) (s. 244)
  3.2.4.3. W kurii księcia. Prawa barbarzyńców a bezpieczeństwo misjonarzy (s. 246)
  3.2.4.4. Napa¬∂ć na Ottona. Spór o znamiona chwały apostolskiej i m¬∂czeńskiej (s. 248)
  3.2.4.5. W obozie poza miastem (s. 250))
  3.2.4.6. Nedamir i wolińscy kryptochrześcijanie. Podróż do Szczecina (s. 251)
  3.2.5. Szczecin (s. 252)
  3.2.5.1. Religia szczecinian. W kręgu kultu Trzygława (s. 258)
  3.2.5.1.1. Kąciny (s. 263)
  3.2.5.1.2. Wyrocznia i wróżby (s. 268)
  3.2.5.1.3. Świ¬∂ty dąb (s. 271)
  3.2.5.2. Droga do konwersji miasta (s. 274)
  3.2.5.2.1. Waga modlitwy w powodzeniu misji (Vita Prieflingensis) (s. 276)
  3.2.5.2.2. Nawrócenie domu Domasława. Przełom w misji według Ebona. Debata o teologii pi¬∂kna między mnichem z Prüfening a Herbordem (s. 276)
  3.2.5.3. Wymiana poselstw z Krzywoustym. Przełom w misji według Vita Prieflingensis i Dialogu Herborda (s. 282)
  3.2.5.4. Rozprawa z pogaństwem w Szczecinie. Waga likwidacji kultu Trzygława w koncepcjach biografów Ottona (s. 286)
  3.2.5.4.1. Świadectwo nawrócenia pogan (Ebona votum separatum) (s. 288)
  3.2.5.4.2. Złota figurka Trzygława i zadanie specjalne diakona Hermana.Przesłanki do dyskusji nad religijnocią Pomorzan i powstawaniem żywotów Ottona z Bambergu (s. 290)
  3.2.5.5. Publiczna ewangelizacja i chrzty a problem pogańskich kapłanów (s. 295)
  3.2.5.6. Budowa i dedykacja kociołów oraz przydzielenie im kapłanów (s. 297)
  3.2.5.7. Mirakula związane ze Szczecinem jako probierz programu ideowego żywotów (s. 299)
  3.2.5.8. Szczeciński epilog: misja w Gridiz (Gradicia) i Liubin (Lubin). Glosa do raportu z wyprawy (s. 301)
  3.2.6. Konwersja Wolina. Problemy historiologiczne: ocena dokonań pierwszej wyprawy (s. 304)
  3.2.6.1. Okolicznoci ponownego przybycia Ottona do Wolina (s. 305)
  3.2.6.2. Konwersja wolinian w praktyce. Dwuetapowy obraz Ebona (s. 306)
  3.2.6.3. Od kąciny do ustanowienia stolicy biskupstwa w Wolinie. Cezar i Św. Wojciech w legendzie i sakralnej przestrzeni miasta (s. 308)
  3.2.6.4. Konwersja Wolina w perspektywie programu historiologicznego tryptyku biografii Ottona z Bambergu. Całociowa ocena pierwszej misji (s. 312)
  3.2.6.4.1. Wolińskie mirakula a wykład historii (Vita Prieflingensis) (s. 312)
  3.2.6.4.2. Całociowa ocena pierwszej misji (Ebo a mnich z Prufening). Kontekst decyzji o powrocie według Ebona (s. 314)
  3.2.6.4.3. Propozycja Herborda: Wolin w centrum Pomeranii i nowej rzeczywistoci (s. 318)
  3.2.7. Itinerarium i działalnoć Ottona po konwersji Wolina (s. 320)
  3.2.7.1. "Kłodona" i uciekinierzy przed Krzywoustym. Otton w obliczu cierpień Pomorzan (s. 324)
  3.2.7.2. Kołobrzeg (s. 329)
  3.2.7.2.1. Przedostatnia stacja na misyjnym szlaku? (s. 331)
  3.2.7.2.2. Kołobrzeg a perspektywa kontynuacji misji pomorskiej (s. 333)
  3.2.7.3. Białogard. Ostatnia stacja na szlaku misji czy "granica ewangelii"? (s. 335)
  3.2.8. Powrót (s. 337)
  3.2.8.1. Z Pomorza do Polski: puszcza graniczna - Ujęcie. Żywot z Prüfening i jego recepcja (s. 337)
  3.2.8.2. Gniezno (s. 340)
  3.2.8.3. Czechy (s. 343)
  3.2.9. Powitanie u swoich: Michelsberg czy Bamberg? W kręgu paschalnej interpretacji zdarzeń (Vita Prieflingensis - Ebo) (s. 344)

  4. Między misjami (s. 348)
  4.1. Kontakty Ottona z Pomorzem między wyprawami misyjnymi (s. 350)
  4.2. Apostazje w miastach Pomorzan (s. 351)
  4.2.1. Odstępstwo w Wolinie. Znaczenie kataklizmu i cudu w rekonwersji miasta (s. 353)
  4.2.2. Apostazja w Szczecinie. Tryumf pogańskich kapłanów (s. 357)
  4.2.2.1. "Niemiecki Bóg" i słowiańscy święci. W kręgu badań nad recepcją obcego sacrum w słowiańskim ¬∂wiecie (s.362)
  4.3. Wyszak (Wirtszak) (s. 367)
  4.3.1. Wyszak jako pirat i ewangelizator (s. 368)
  4.3.2. Wizja Wyszaka i jego cudowne uwolnienie. "Protokult" ¶wi¶tego (s. 369)
  4.4. Geneza interwencji Krzywoustego w przebieg drugiej misji Ottona (s. 371)

  5. Druga misja pomorska (s. 374)
  5.1. Geneza drugiej wyprawy i jej przygotowanie (s. 374)
  5.1.1. Motywy decyzji Ottona (s. 377)
  5.1.2. Mandat Stolicy Apostolskiej i zaproszenie przez Warcisława (s. 379)
  5.1.3. Lotar III a geneza drugiej wyprawy Ottona w ujęciu jego biografów (s. 381)
  5.2. Droga do kraju Warcisława (s. 386)
  5.2.1. Wymarsz i droga wśród swoich. Druga misja Ottona w interpretacji Ebona: zagłada civitas inimici (s. 387)
  5.2.2. Halle - wyposażenie misji. Cel misji według Herborda: odwiedziny "oblubienicy" (s. 390)
  5.2.3. W Magdeburgu. Obediencja arcybiskupa Norberta w opiniach mnicha z Prüfening i Ebona (s. 392)
  5.2.4. Hawelberg (s. 393)
  5.2.5. W kraju Morzyczan "siedem lat" po najeździe Krzywoustego. Sól i ryby (s. 396)
  5.3. Działalnoć misyjna podczas drugiej wyprawy. "Wanzlow" - Uznoim - Pomerania (s. 398)
  5.3.1. Dymin (s. 399)
  5.3.1.1. Okoliczności przybycia wyprawy do Dymina. Problem lucicki (s. 400)
  5.3.1.2. Moment przybycia: dzień czy noc? Zakwaterowanie (s. 402)
  5.3.1.3. Incydent wojenny i spotkanie biskupa z pomorskim księciem (s. 404)
  5.3.1.3.1. Uwolnienie jeńców. Herbord (s. 406)
  5.3.2. Uznam (s. 408)
  5.3.2.1. Zjazd uznamski: interpretacja Ebona i odpowiedź Herborda (echo epizodu pyrzyckiego) (s. 409)
  5.3.2.2. Skutki uznamskiego zjazdu: rozesłanie uczniów i otwarcie wrót "ziemi obiecanej". Historia i historiologia (s. 415)
  5.3.3. Wołogoszcz. Przygody "uczniów" (s. 416)
  5.3.3.1. Miasto Jarowita, ale czy Marsa? W sprawie interpretatio Romana w michelsberskich przekazach (s. 418)
  5.3.3.1.1. Jarowit (s. 419)
  5.3.3.2. Mistyfikacja pogańskiego kapłana (s. 421)
  5.3.3.3. "Druga Rachab" (s. 423)
  5.3.3.4. Przygoda Teodoryka (s. 427)
  5.3.4. Chockow. Awiatynia. Według Ebona koniec władztwa szatana (s. 428)
  5.3.4.1. Doprowadzenie do zniszczenia światyni. Wysłannicy z Rzeszy (s. 429)
  5.3.4.2. Zniszczenie światyni. Kres panowania demonow (Ebo) (s. 431)
  5.3.4.3. Konsekracja kocioła a uwolnienie jeńcow. Kazus Misława (s. 434)
  5.4. Bolesław Krzywousty na scenie drugiej misji Ottona (s. 437)
  5.4.1. Interwencja Ottona u polskiego władcy (s. 439)
  5.4.2. Otton, Warcisław i Udalryk w Gnieźnie (s. 443)
  5.5. Pobyt w Uznamiu i organizacja misji. Problem "uczniów" (s. 445)
  5.5.1.Verania (s. 446)
  5.5.2. Adalbert versus Udalryk. Dzieło "uczniów": konwersja Dymina i innych miejscowoci (s. 448)
  5.6. Rekonwersja Szczecina (s. 450)
  5.6.1. Próby powstrzymania Ottona przed podrożą do Szczecina (s. 451)
  5.6.2. Przybycie do Szczecina (s. 453)
  5.6.3. Przerwane kazanie (s. 454)
  5.6.4. Konfrontacja Ottona z kapłanem idoli. Cud z włóczniami i oczyszczenie kocioła św. Wojciecha (s. 456)
  5.6.5. Zabawa chłopców (prognostyk sukcesu) (s. 459)
  5.6.6. Narada principes i otwarcie Szczecina na rekonwersję (s. 460)
  5.6.6.1. Legacja Wyszaka do Ottona (Vita Prieflingensis i Dialog Herborda). Świadectwo "na gorąco" (s.461)
  5.6.6.2. Narada principes z udziałem Ottona (Ebo) (s. 462)
  5.6.7. Odnowienie chrzecijaństwa w Szczecinie (s. 464)
  5.6.7.1. Nadzwyczajny połów (s. 465)
  5.6.7.2. Epizod z kultowym drzewem (s. 466)
  5.6.7.3. Modlitwa Adalberta - moment zgody michelsberskich autorów (s. 470)
  5.6.8. Kres szczecińskich kapłanów idoli. Nieudany zamach na Ottona (s. 471)
  5.6.8.1. Śmierć "kapłana idoli" a zamach na Ottona (s. 471)
  5.6.8.2. Los drugiego kapłana pogańskiego (s. 474)
  5.6.8.3. W obliczu zadziwiających zgonów pogańskich kapłanów: nakaz milczenia (VP) i rozgłos (Ebo) (s. 474)
  5.7. Po opuszczeniu Szczecina: Wolin czy Wolin i Kamień? (s. 476)
  5.7.1. W Wolinie (s. 477)
  5.7.2. Spotkanie z Warcisławem (s. 478)
  5.7.3. Mirakula u kresu misyjnego szlaku (s. 479)
  5.7.3.1. Vita Prieflingensis. Dokonania i ¬∂wi¬∂toć Ottona (s. 480)
  5.7.3.2. Mirakula w Wolinie i Kamieniu według Ebona. Otton w rządzie ¬∂wi¬∂tych (s. 481)
  5.7.3.3. Herbord. Otton promotorem kultu ¶wi¶tych (s. 484)
  5.8. Wojna szczecinian z Rugianami oraz plany kolejnej misji (s. 487)
  5.8.1. Najazd Ranow na Szczecin i jego geneza (s. 487)
  5.8.2. Rugijskie plany Ottona (s. 490)
  5.9. Wezwanie Lotara III i powrót do ojczyzny. Przez Gniezno do Bambergu (s. 492)

  6. Piercień biskupa Pomorzan (s. 496)

  C. Świadectwo biografów Ottona z Bambergu o konwersji Pomorzan. Ramy i przesłania interpretacji dziejów (ogląd ogólny) (s. 511)

  1. Gens Pomeranorum (Pomerania) i jej konwersja na scenie dziejów (s. 513)
  1.1.Vita Prieflingensis (s. 518)
  1.2. Utwor Ebona (s. 522)
  1.3. Dialog Herborda (s. 527)

  2. W perspektywie teologii dziejów (s. 532)
  2.1. "Nowy apostoł z naszych czasów" - optymizm Ebona w obliczu końca wieku (s. 535)
  2.2. Pesymizm "ostatniej godziny" i optymistyczna pochwała klasztoru (s. 538)


  Rozdział III. Ad gentem Pomeranorum. Kwestie misjologiczne w tryptyku biografii Ottona z Bambergu (s. 545)

  1. Inicjatywa oraz motywy pod¶cia i prowadzenia misji (s. 548)
  1.1. Inicjatywa misyjna. Licentia predicandi i terytorialny zakres konwersji pogan (s. 549)
  1.2. Motywy podjęcia misji pomorskich (s. 555)

  2. Decyzja o konwersji (s. 560)
  2.1. Społeczny i polityczny kontekst decyzji o konwersji. Idea pokoju a przymus misyjny (s. 562)
  2.2. Decyzja o konwersji - wymiar indywidualny. Sztuka przekonywania wobec pogańskiej apologetyki i mentalnoci barbarzyńców (s.570)

  3. Separare a dyabolo (s. 573)
  3.1. Likwidacja orodków idolatrii - modelowe egzemplifikacje procedury (s. 580)
  3.1.1. Szczecin (pierwsza wyprawa) (s. 581)
  3.1.2. Chocków (s. 584)
  3.2. Wobec sacrum upostaciowanego w naturze (s. 586)
  3.3. "Ut eos ab errore gentilitatis revocaret". Znaczenie abrenuntiatio diaboli w wymiarze indywidualnym (s. 588)

  4. Iungere Christo. Nauczanie, konwersja i sakramentalny wymiar włączenia do Kościoła (s. 590)
  4.1. Głoszenie ewangelii (s. 594)
  4.1.1.1. Idea Stwórcy (s. 597)
  4.1.1.2. Niemiertelność duszy, zmartwychwstanie i życie wieczne (s. 599)
  4.1.1.3. Dary duchowe (s. 601)
  4.1.2. Argumentacja "z historii" - istotny kontekst ewangelizacji (s. 602)
  4.1.3. Ewangelizacja a mirakula (s. 603)
  4.2. Przygotowanie chrzęcielne i chrzest (s. 605)
  4.2.1. Chrzest - ryt i teologia (s. 607)
  4.3. Udzielenie sakramentów wiary i przekazanie jej "reguły" (s. 611)

  5. Społeczne podstawy nowego porządku: pax Christiana i formowanie się neofickich społeczności (s. 615)
  5.1. Siec kościołów i jej ogniwa (s. 619)
  5.2. Modernizacja w sferze prawa i obyczajów. Znaczenie początków duszpasterstwa (s. 625)
  5.3. Nowa wiara w zderzeniu z nawrotem pogaństwa: apostazja i przywracanie chrystianizmu (rekoncyliacja odstępców) (s. 630)

  6. Gens Pomeranorum "o¬∂wiecona przez wiar¬∂" i "odrodzona" przez chrzest swych przedstawicieli. Podwalina tradycji Apostoła Pomorzan (s. 632)

  7. Strategia i praktyka misji Ottona z Bambergu na podstawie jego hagiografii. Ujęcie ogólne i postulaty hermeneutyczne (s. 636)


  Zakończenie (s. 645)

  Bibliografia (s. 651)

  Skróty (s. 680)

  Indeks osób (s. 681)

  Zusammenfassung (s. 695)

  Inhaltsverzeichnis (s. 703)
  ISBN 978-83-930654-0-0
  Wrocław 2010
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 710 stron
  Format: 23,5 x 16 cm
  Oprawa miękka ze skrzydełkami, szyta

  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 3zł
  br> br>  Cena: 50,00 z≥

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net