www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Zapisy cierpienia
  red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz

  Rzadko i raczej na marginesie motyw cierpienia pojawia się w pracach pol­skich historyków. Tymczasem jest to temat ważny dla współczesnych studiów nad pamięcią, nad dyskursem oficjalnym oraz dyskursami wobec niego alter­natywnymi, a także nad życiem zwykłych ludzi. Szczególną rol#281 odgrywa w badaniach nad dziejami grup wykluczonych. (...) Tom przynosi szeroką refleksję nad rozmaitymi aspektami cierpienia. Jego niewątpliwą zaletą jest wskazanie na historyczną zmienność zjawiska, zwrócenie uwagi na cierpienia przemilczane, obdarzone ambiwalentnym statusem.

  (z recenzji Prof. Anny Landau-Czajki)


  W tomie doszło do konfrontacji perspektywy stosowanej przez histo­ryków, historyków literatury, literaturoznawców, psychologów. (...) Czytelnik zyskuje dostęp do różnych strategii podchodzenia do źródeł takich jak teksty literackie (zarówno te wpisujące się w krąg kultury wysokiej, jak i popularnej), literatura dewocyjna, oficjalne dokumenty, teksty o charakterze użytkowym, ideologicznym, materiały prasowe. Ukazuje to wielowymiarowość cierpienia oraz - idącą z tym w parze - konieczność stosowania interdyscyplinarnych narzędzi przy jego badaniu.

  (z recenzji Prof. Anny Wieczorkiewicz)

  Spis treści:

  WSTęP (Katarzyna Stańczak-Wiślicz)

  CIERPIENIA CIAŁA, CIERPIENIA DUSZY

  Dorota Sobstel
  Chopin geniusz cierpiący. Gruźlica jako metafora epoki

  Magdalena Boczkowska
  Cierpię, więc jestem? Jestem, więc cierpię? O kilku wierszach Kazimierza Ratonia

  Bernadetta Darska
  Jestem, chociaż kawałka mnie już nie ma. O książce Lewa, wspomnienie prawej Krystyny Kofty

  Edyta Zierkiewicz
  Upolitycznienie raka piersi. Cierpienie osobiste wyniesione do rangi "nobilitującego stygmatu" - Dzienniki rakowe Audre Lorde a polskie Amazonki

  ZAPISYWANIE CERPIENIA, OPISYWANIE CIERPIENIA

  Kama Krzemińska
  Nie-wymowne cierpienie romantyków. Problem adekwatności zapisów stanów emocjonalnych i odczuć w świetle niedoskonałości języka i pisma jako systemów artykulacji "czucia" romantycznego

  Jan Tomkowski
  Poeta i cierpienie. Rainer Maria Rilke - Paul ValĂŠry

  Hanna Gosk
  Czuć: widzieć: wiedzieć w sytuacji cierpienia. Przypadek pisarstwa Leo Lipskiego

  Urszula Jakubowska
  Miasto utracone - opowieści lwowian po drugiej wojnie światowej

  Paweł Rodak
  Cierpienie i pisanie. O autoterapeutycznej funkcji dzienników osobistych

  Agnieszka Nęcka
  Cierpienia twórcze. Kuczok - Karpowicz - Odija

  Tomasz Kaliściak
  Homoseksualne cierpienia. Kilka uwag o romantycznym paradygmacie polskiej "literatury homoseksualnej"

  CIERPIENIE - SYMBOLE, INTERPRETACJE

  Małgorzata Praczyk
  (Nie)ludzkie cierpienie pomnika. Strasburskie pomniki i strasburczycy w pierwszej połowie XX wieku

  Katarzyna Stańczak-Wiślicz
  Znaleźć się w dobrym towarzystwie ofiar - cierpienie jako element dyskursu legitymizującego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej

  Beata Przymuszała
  Cierpienie jako stygmat? O sposobach interpretacji cierpienia w wypowiedziach osób dotkniętych Zagładą

  Adrianna Maśko
  Zbiorowe doświadczenie cierpienia a motyw ukrzyżowania we współczesnej poezji arabskiej

  Agnieszka Bzymek
  Cierpienie - człowiek Dostojewskim i Kafką podszyty a psychologiczne koncepcje rozwoju jednostki

  ŚWIADECTWA CIERPIENIA

  Filip Wolański
  Staropolskie oblicze cierpienia w dyskursie bernardyńskich kazań pogrzebowych epoki saskiej

  Jolita Sarcevièiene
  Cierpienie, strach, nadzieja: przypadek Jana Rudzkiego

  Tomasz Wiślicz
  Tortury, ból i wprowadzenie znieczulenia ogólnego

  Daria Nałęcz
  Cierpienia polskiego inteligenta - "człowieka z godnością nie-niewolniczą"

  Katarzyna Sierakowska
  "Niech się nasi bracia, ojcowie i matki dowiedzą [...], jakich se to wychowali bohaterów". Cierpienie w relacjach żołnierzy Polaków 1914-1918

  Piotr Perkowski
  Przemoc seksualna i niuanse wrażliwości społecznej względem kobiet w świetle źródeł okresu PRL

  Indeks

  O autorach


  ISBN 978-83-932771-2-4
  Wrocław 2011
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 311 stron
  Format: B5
  Oprawa miękka

  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 3zł
  Cena: 44

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net