www.chronicon.pl

Kontakt
Strona g≥ůwna       |       Aktualno∂ci       |       Dla Autorów       |       KsiÍgarnia       |       Jak kupiś?

Aktualno∂ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¬∂ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia

  Tomasz Wiślicz
  Spis treści:

  WSTęP: ŻYCIE OSOBISTE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ HISTORYCZNYCH 7
  1. Historia a doświadczenie historyczne 7
  2. Od mikrohistorii do biografii "zwykłego człowieka" 10
  3. Metoda biograficzna 17
  4. Życie osobiste jako przedmiot badań 21
  5. Narracje pierwszoosobowe 25
  6. Stan badań 33
  7. Podstawa źródłowa i układ pracy 37

  CZ¬∂Ś√Ü PIERWSZA: ZWIĄZKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 41
  1. Mit chłopskiej etyki płciowej 41
  2. Prawne, religijne i praktyczne aspekty przed¬∂lubnej aktywności seksualnej 45
  3. Sprawa Jana Wielowskiego i Barbary Białozielonczonki 51
  4. Dyskrecja czynów, dyskrecja słów 54
  5. Samotni, wdowy i młodzież 56
  6. Na służbie 60
  7. Miejsca spotkań 63
  8. Zaloty 69
  9. Ryzyko ciąży przed¬∂lubnej 72
  10. Coitus interruptus, antykoncepcja i aborcja 77
  11. Dzieciobójstwo 82
  12. Od ciąży do małżeństwa 87
  13. Ustalanie ojcostwa 92
  14. Zawitki 98
  15. Związki niezalegalizowane 103
  16. Ocena moralna współżycia przed¬∂lubnego 107

  CZ¬∂Ś√Ü DRUGA: MAŁŻEŃSTWO 111
  1. Zewn¬∂trzne ograniczenia swobody zawierania małżeństw 111
  2. Konsens małżeński 114
  3. Przymus małżeński 118
  4. Polityka małżeńska chłopów a kwestie ekonomiczne 123
  5. Normy doboru małżeńskiego i ich funkcjonowanie 127
  6. Kojarzenie małżeństw przez rodziców lub opiekunów 131
  7. Małżeństwo wbrew woli? 133
  8. Małżeństwo z miłości? 137
  9. Model małżeństwa chłopskiego 142
  10. Miłość, przyjaźń, przychylność 146
  11. Solidarność i szacunek 148
  12. Kłótnie małżeńskie 152
  13. Przemoc 155
  14. Życie płciowe 159
  15. Swoboda seksualna małżonków 163
  16. Małżeństwo i dzieci 167
  17. "Rozwód" 172
  18. "Frymarczenie" żonami 175
  19. Morderstwo współmałżonka 177

  CZ¬∂Ś√Ü TRZECIA: ZWIĄZKI POZAMAŁŻEŃSKIE 183
  1. Opowieści o zdradach małżeńskich 183
  2. Cudzołóstwo w świetle przepisów i praktyki prawnej 184
  3. Publiczne zgorszenie 189
  4. Symptomy cudzołóstwa 193
  5. Karczma, alkohol i seks 197
  6. Kryteria atrakcyjności fizycznej 202
  7. Kryteria doboru partnera 205
  8. Małżeństwo a związki pozamałżeńskie 210
  9. Pójść precz i zacząć nowe życie 214
  10. Podwójny standard 216
  11. Między przyzwoleniem a potępieniem 219
  12. Trzy historie 223
  a. Zabójcza "społeczność" Reginy Wydrowej z parobkiem Jakubem
  1729-1730 224
  b. Burzliwy związek Klemensa Heliasza i Franciszki Hodorowicówny 1741-1744 227
  c. Płomienny romans Jadwigi Czapucionki i Tomasza Saletry 1719-1723 230

  ZAKOŃCZENIE: WNIOSKI I TEZY 237
  Tabula debitorum 243
  Wykaz skrótów 244
  Bibliografia 245
  Źródła r¬∂kopiśmienne 245
  Źródła drukowane 249
  Opracowania 251
  Indeks osób 269
  Summary 276
  .  ISBN 978-83-932771-8-6
  Wrocław 2012
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 278
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 3zł
  Cena: 44 z≥

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net