www.chronicon.pl

Kontakt
Strona g≥ůwna       |       Aktualno∂ci       |       Dla Autorów       |       KsiÍgarnia       |       Jak kupiś?

Aktualno∂ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¬∂ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
  pod redakcją Jacka J¬∂drysiaka, Daniela Koresia, Jerzego Maronia i Krzysztofa Widzińskiego
  Spis treści:

  Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości są nowym projektem, wychodzącym naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką historii militarnej. W środowisku wrocławskich badaczy dziejów wojskowości - przede wszystkim wśród uczniów prof. dr. hab. Jerzego Maronia - od dawna kiełkowała idea powołania do życia serii wydawniczej poświęconej szeroko poj¬∂tym studiom nad historią militarną od czasów starożytnych do dziejów najnowszych włącznie. Pomysł ten udało się szcz¬∂¬∂liwie zrealizować, czego efektem jest niniejszy tom.


  W pierwszym tomie Wrocławskich Studiów z Historii Wojskowości dominuje problematyka bitewna, o czym zadecydował fakt, że zbieranie materiałów rozpocz¬∂to jesienią 2010 roku, na który przypadło wiele znaczących rocznic: 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem, 400. bitwy pod Kłuszynem czy też 90. bitew lwowskiej, warszawskiej i niemeńskiej - trzech zwycięstw nad armią bolszewicką z 1920 r. Pomysłodawcy niniejszej serii uznali, że najlepszym sposobem uczczenia tych tryumfów polskiego or¬∂ża, a zarazem na zapoczątkowanie nowej inicjatywy wydawniczej, będzie przygotowanie zbioru studiów o tej wła¬∂nie tematyce.

  Spis treści

  Przedmowa / 7

  Wstęp / 9

  I. STUDIA I ARTYKUŁY

  JERZY MAROŃ, Grunwaldzkie tezy Wiesława Majewskiego / 13
  ROBERT HE¬∂, Wrocław między trzema królestwami - wyprawa Jagiellonów na ¬∂ląsk w 1474 r. / 27
  PRZEMYSŁAW GAWRON, Bitwa pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 r. / 67
  KONRAD BOBIATYŃSKI, Bitwa pod Szkłowem (12 sierpnia 1654 r.) - pytania i kontrowersje / 87
  DARIUSZ URBAŃSKI, Bój pod Fuengirolą 14-15 października 1810 r. /107
  ANDRZEJ OLEJNICZAK, Armia Księstwa Warszawskiego na Górnych Łużycach w 1813 r. /125
  JACEK J¬∂DRYSIAK, Bitwy, których nie było - plany Schlieffena a polski teatr działań wojennych / 137
  ANDRZEJ OLEJKO, Czwarta Bitwa o Angli¬∂? Cień Zeppelinów nad dumnym Albionem w świetle wspomnień, relacji prasowych i statystyk /165
  GRZEGORZ NOWIK, Marszałka Piłsudskiego koncepcja prowadzenia wojny na wschodzie /195
  ARKADIUSZ TULIŃSKI, Wybrane aspekty bitwy lwowskiej 1920 r. / 223
  JERZY KIRSZAK, Bój 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej pod Duniłowiczami w czerwcu 1920 r. i jego upamiętnienie / 237
  DANIEL KORE¬∂, Dlaczego nie udało się zniszczyć armii Budionnego pod Brodami? Walki 1. DJ w GO Jazdy gen. Sawickiego w rej. Beresteczko-Radziwiłłów-Brody w dniach 29 lipca-3 sierpnia 1920 r. / 251
  ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Bilans strat w ludziach, koniach i materiale wojennym poniesionych przez 1. Armi¬∂ Konną w trakcie walk na polskim teatrze działań wojennych w okresie maj-wrzesień 1920 r. / 283
  PAWEŁ KORZENIOWSKI, Działania obronne w polskich regulaminach wojskowych w okresie międzywojennym / 311
  KRZYSZTOF FUDALEJ, Recepcja niemieckich poglądów dotyczących broni pancernej w polskich czasopismach wojskowych okresu międzywojennego / 343
  ELŻBIETA KASZUBA, Wojsko Polskie a propaganda państwowa II RP. Projekty rozwiązań systemowych / 369
  JULIUSZ S. TYM, Operacyjne aspekty bitwy nad Bzurą. Pierwsza faza bitwy 9-12 września 1939 r. /385

  II. VARIA

  ROBERT KISIEL, Wokół "filozofii" zaliczania do decydujących bitew w dziejach świata / 413
  ALEKSANDER WOźNY, 250-lecie odsieczy Jana III Sobieskiego w prasie wiedeńskiej z 1933 r. w kolekcji Oddziału II Sztabu Głównego / 421
  ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni oraz pozostałe konne wojsko‚Ķ Przegląd dorobku polskiej historiografii dotyczącej dziejów kawalerii oraz niektórych innych formacji konnych / 439
  KRZYSZTOF KAWALEC, Zbrojenia morskie w pierwszej połowie XX w. w oczach amatorów i hobbystów. Zarys problematyki, jej znaczenie oraz możliwości penetracji badawczej i hobbystycznej / 477

  III. TEKSTY źRÓDŁOWE

  TOMASZ CIESIELSKI, Listy Janusza Radziwiłła z lat 1646-1653 / 505

  Summary / 525

  Wykaz skrótów / 533

  Wykaz skrótów wojskowych / 535
  ISBN 978-83-935760-0-5
  Wrocław 2012
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 535
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 3zł
  Cena: 50 z≥

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net