www.chronicon.pl

Kontakt
Strona g≥ůwna       |       Aktualno∂ci       |       Dla Autorów       |       KsiÍgarnia       |       Jak kupiś?

Aktualno∂ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¬∂ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia

  Spis treści:


  Wprowadzenie /9/

  Część I. Prolegomena /13/

  Piotr Boroń, Problematyka badań nad wczesnośredniowiecznym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu na pograniczu ¬∂ląsko-małopolskim /15/

  Część II . Badania archeologiczne /31/

  Jacek Pierzak, Wczesnośredniowieczne ośrodki eksploatacji i przetwórstwa rud srebra i ołowiu oraz produkcji ceramiki szkliwionej z XI-XII wieku na obszarze pomiędzy Bytomiem, Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem w świetle najnowszych badań archeologicznych /33/

  Aleksandra Rogaczewska, Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie w Strzemieszycach Wielkich, stanowisko 2 /47/

  Czesław Hadamik, Archeologiczne badania sondażowe na średniowiecznej osadzie produkcyjnej w Rudzie Śąskiej- Kochłowicach, województwo śląskie, w 2007 roku (komunikat) /63/

  Anna Nierychlewska, Jerzy Sikora, Wczesnośredniowieczna osada ze ¬∂ladami produkcji ołowiu w Przeczycach /73/

  Katarzyna Sobota-Liwoch, Dawid Sych, Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra w kontekście stanowiska nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu /91/

  Mariusz Dobrakowski, Teresa Dobrakowska, Osada wczesnośredniowieczna w Siewierzu /99/

  Część III . Wczesnośredniowieczne hutnictwo w świetle badań archeologicznych i metaloznawczych /113/

  Dariusz Rozmus, Elementy infrastruktury hutniczej na wczesnośredniowiecznych stanowiskach do wytopu srebra i ołowiu na pograniczu obecnego Śąska i Małopolski na przykładzie Dąbrowy Górniczej-Ło¬∂nia i Sosnowca-Zagórza /115/

  Ireneusz Suliga, Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek, Dariusz Rozmus, Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu. Badania materiałoznawcze /151/

  Leszek Chróst, Ołowiowy ¬∂lad ‚ÄěWiślan‚ÄĚ odczytany z torfowisk obszaru kruszcono¬∂nego ¬∂ląsko-małopolskiego /175/

  Część IV. Srebro na wczesnośredniowiecznym rynku./187/

  Barbara Butent-Stefaniak, Stan badań nad znaleziskami wczesnośredniowiecznych monet z pogranicza Górnego Śąska i Małopolski /189/

  Dariusz Adamczyk, Kruszec, moneta, tranzyt czy ‚Äěhybryda‚ÄĚ, czyli częścią jakiego systemu handlowego były ziemie Polski południowej w X wieku? /197/

  Aldona Garbacz-Klempka, Alicja Łukaszczyk , Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj, ‚ÄěSkarb hutnika‚ÄĚ w świetle badań metaloznawczych /203/

  Adam K¬∂dzierski, Dariusz Wyczółkowski, Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro polskiego pochodzenia? /225/

  Piotr Chabrzyk, Halina Młodecka, Obecność cynku w monetach pochodzących z wczesnośredniowiecznych skarbów Polski środkowej /243/

  Stanisław Suchodolski, W sprawie pochodzenia srebra w monetach polskich z XI-XII wieku /257/

  Dariusz Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Śąska i Małopolski /261/

  Część V. Ołów na wczesnośredniowiecznym rynku czeskim /273/

  Ji√ł√≠ Mach√°√®ek, Radek M√¨chura, Ran√¨ st√łedov√¨k√© olovo z jiŇĺn√≠ Moravy a hutnick√© centrum na Slezsko-krakovsk√© vyso√®in√¨ /275/

  Radek Bl√°ha, Petr Hejhal, Jan Skala, Ran√¨ st√łedov√¨k√© olov√¨n√© artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec Kr√°lov√©) /289/

  Część VI. O¬∂rodek górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu z perspektywy badań historycznych /307/

  Jerzy Rajman, Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. Pomocnicze kryterium w badaniach nad zasięgiem zaplecza wiejskiego wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu /309/

  Irena Kontny, Pomiędzy Małopolską a Śąskiem. Rozważania o grupie romańskich kościółków na pograniczu /327/

  Stanisław Rosik, Przeoczone pogranicze? Obszar wododziału górnej Wisły i Odry w dobie tzw. Geografa bawarskiego (uwagi w kontekście porównawczym sporu o plemiona śląskie w XX/XXI w.) /351/

  Marek Cetwiński, Karol Miarka pisze prequel ‚ÄěKsięgi henrykowskiej‚ÄĚ. Między apokryfem a wychowaniem patriotycznym? (Nieco o społecznej funkcji historii) /359/

  Zakończenie /369/

  Wykaz skrótów i literatury /371/

  Autorzy / Authors /411/

  Summary /413/


  ISBN 978-83-935760-6-7
  Wrocław 2013
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 418
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 4zł
  Cena: 65 z≥

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net