www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualno¶ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
  Marcin Szydłowski

  Spis treści:


  Od autora /9/

  Wprowadzenie /11/

  Wykaz skrótów /15/

  I. ZARYS HISTORII BADAŃ /17/
  1. Początki badań archeologicznych w Wielkopolsce (do II wojny światowej) /17/
  2. Etap powojenny w badaniach archeologicznych w Wielkopolsce /19/
  2.1. Neolit /19/
  2.2. Wczesna epoka brązu /27/
  2.2.1. Grupa kościańska /30/
  2.3. Starsza epoka brązu /35/

  II. PRÓBA REKONSTRUKCJI NATURALNEGO ŚRODOWISKA NEOLITU I WCZESNEJ EPOKI BRĄZU W DORZECZU GÓRNEJ I ŚRODKOWEJ OBRY /37/
  1. Historia i stan badań nad paleogeografią /38/
  1.1. Badania nad palinologią w Wielkopolsce /38/
  1.2. Badania nad palinologią na Kujawach /43/
  1.3. Badania palinologiczne w Polsce południowo-wschodniej /48/
  1.4. Badania palinologiczne na pozostałych wybranych obszarach Polski /53/

  2. środowisko przyrodnicze - regionalizacja współczesna /60/

  3. środowisko przyrodnicze - przemiany w holocenie /62/
  3.1. Budowa geologiczna /62/
  3.2. Klimat /64/
  3.3. Geomorfologia /66/
  3.4. Sieć hydrograficzna /70/
  3.5. Gleby /73/
  3.6. Szata roślinna /79/
  3.6.1. Ewolucja szaty roślinnej w holocenie na Niżu Polski /79/
  3.6.2. Potencjalna roślinność naturalna /80/
  3.6.3. Charakterystyka zespołów roślinnych zarejestrowanych w dorzeczu górnej i środkowej Obry /81/
  3.7. Perspektywa znaczenia zróżnicowania paleośrodowiska dorzecza górnej i środkowej Obry /83/

  III. CHARAKTERYSTYKA I KRYTYKA ŹRÓDEŁ WYKORZYSTYWANYCH W BADANIACH NAD OSADNICTWEM PRADZIEJOWYM /85/
  1. Archeologiczne Zdjęcie Polski - krytyka źródeł /85/
  1.1. Archeologiczne Zdjęcie Polski - charakterystyka metodyki badawczej. Zagrożenia i możliwości /86/
  1.2. Zagrożenia /87/
  1.3. Możliwości /89/

  2. Metody przyj¶te w analizie osadnictwa /91/
  2.1. Metoda rozkładów przestrzennych (J.R. Hoddera & C. Ortona) /91/
  2.2. Metoda najbliższego sąsiada (P.J. Clarka & F.C. Evansa) /92/
  2.3. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) /93/
  2.4. Teoria miejsca centralnego W. Christallera /94/
  2.5. Wieloboki Thiessena /95/
  2.6. Modelowanie XTENT /95/
  2.7. Model Roberta Foleya /96/
  2.8. Analiza zasięgu stanowiska oraz obszaru eksploatowanego przez stanowisko (model łączony Flannery’ego) /97/
  2.9. Model rotacyjny /99/
  2.10. Metoda mikroregionalna /100/

  3. Sposoby wykorzystania metod badawczych w analizie struktur osadniczych /102/
  3.1. Trójstopniowe modelowanie strukturalno-środowiskowe /103/
  3.2. Strategie analizy struktur osadniczych przyj¶te w niniejszej pracy /104/

  IV. STRUKTURY OSADNICZE W NEOLICIE I POCZĄTKACH EPOKI BRĄZU W DORZECZU GÓRNEJ I ŚRODKOWEJ OBRY /107/
  1. Struktura osadnicza makroregionu /108/
  1.1. Struktury osadnicze na tle głównych jednostek fizycznogeograficznych (zarys regionalizacji) /114/
  1.2. Rozmieszczenie stanowisk względem podstawowych elementów środowiska /119/
  1.2.1. Rozmieszczenie stanowisk względem wyróżnionych elementów ukształtowania terenu /122/
  1.2.2. Rozmieszczenie względem głównej hydrografii obszaru /126/
  1.2.3. Rozmieszczenie względem występowania głównych stref glebowych /127/
  1.2.4. Rozmieszczenie względem potencjalnej roślinności naturalnej /130/

  2. Struktura osadnicza mezoregionów /132/
  2.1. Mezoregion środkowej Obry /133/
  2.1.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /133/
  2.1.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej sieci rzecznej /135/
  2.1.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej /135/
  2.1.4. Struktura osadnicza Mezoregionu środkowej Obry /137/
  2.2. Mezoregion środkowej Mogilnicy /141/
  2.2.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /142/
  2.2.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej hydrografii terenu /143/
  2.2.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej /143/
  2.2.4. Struktura osadnictwa mezoregionu środkowej Mogilnicy /144/
  2.3. Mezoregion Mosiny /145/
  2.3.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /146/
  2.3.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej hydrografii terenu /146/
  2.3.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej /147/
  2.3.4. Struktura osadnicza mezoregionu Mosiny /147/
  2.4. Mezoregion Jeziora Bytyńskiego /148/
  2.4.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /149/
  2.4.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej hydrografii terenu /150/
  2.4.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej /150/
  2.4.4. Struktura osadnicza mezoregionu Jeziora Bytyńskiego /151/
  2.5. Mezoregion Jeziora Zbąszyńskiego /153/
  2.5.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /153/
  2.5.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej sieci rzecznej /154/
  2.5.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej /155/
  2.5.4. Struktura osadnicza mezoregionu Jeziora Zbąszyńskiego /155/
  2.6. Mezoregion górnej Obry /157/
  2.6.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /157/
  2.6.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej hydrografii terenu /158/
  2.6.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej/158/
  2.6.4. Struktura osadnicza mezoregionu górnej Obry /159/
  2.7. Mezoregion Kotliny Kargowskiej /161/
  2.7.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /161/
  2.7.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej hydrografii terenu /162/
  2.7.3. Rozmieszczenie względem szczegółowej mapy glebowej /162/
  2.7.4. Struktura osadnicza mezoregionu Kotliny Kargowskiej /163/
  2.8. Mezoregion Jeziora Młyńskiego /164/
  2.8.1. Rozmieszczenie względem szczegółowej rzeźby terenu /164/
  2.8.2. Rozmieszczenie względem szczegółowej hydrografii terenu /165/
  2.8.3. Rozmieszczenie względem pokrywy glebowej /165/
  2.8.4. Struktura osadnicza mezoregionu Jeziora Młyńskiego /166/
  2.9. Struktury osadnicze mezoregionów - sytuacja kulturowa /167/
  2.9.1. Kultura ceramiki wstęgowej /168/
  2.9.2. Kultura pucharów lejkowatych /169/
  2.9.3. Kultura amfor kulistych /171/
  2.9.4. Kultura ceramiki sznurowej /172/
  2.9.5. Wczesna epoka brązu /174/
  2.9.6. Starsza epoka brązu /176/

  3. Mikroregionalizm w strukturach osadniczych neolitu i początków epoki brązu w dorzeczu górnej i środkowej Obry /177/
  3.1. Mikroregion Racotu /178/
  3.2. Mikroregion Kiełczewa /181/
  3.3. Mikroregion Bonikowa /183/
  3.4. Mikroregion Dalabuszek /186/
  3.5. Mikroregion ŁÂ¶ki Małe /188/
  3.6. Mikroregion Bruszczewa /191/
  3.7. Mikroregion Gostynia /197/
  3.8. Mikroregion Mosiny /200/
  3.9. Struktury osadnicze mikroregionów - prawidłowości w rozwoju i rozmieszczeniu /202/

  V. PRZEMIANY STRUKTUR OSADNICZYCH ORAZ SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA ŚRODOWISKA W NEOLICIE I POCZĄTKACH EPOKI BRĄZU W DORZECZU GÓRNEJ I ŚRODKOWEJ OBRY /207/
  1. Kulturowe zróżnicowanie dynamiki przemian struktur osadniczych /207/
  2. Mikroregionalne prawidłowości rozwoju struktur osadniczych /211/
  3. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju osadnictwa. Model preferowanej niszy ekologicznej /215/
  4. Wpływ rozwoju osadnictwa na zmiany środowiska /221/
  5. Struktury osadnicze górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu na tle innych regionów Polski /224/

  Zakończenie /229/

  Bibliografia /233/

  Zusammenfassung /255/


  978-83-938172-0-7
  Wrocław 2013
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 317
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 4zł
  Cena: 49

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net