www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
  red. Barbara Jędrychowska

  Spis treści:


  Profesor Stefania Maria Walasek
  Szkic do portretu pedagoga i historyka oświaty /9/

  Dorobek naukowy prof. dr hab. Stefanii Marii Walasek /19/


  CZŁOWIEK /43/

  LESZEK ALBAŃSKI, Kazimierz Jeżewski
  Koncepcja opieki rodzinnej nad dzieckiem osieroconym /45/

  DANUTA KOWALCZYK
  Aktywność rekreacyjna Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) /55/

  EWA KULA
  Wychowankowie prawosławnych akademii duchownych uczący w szkołach średnich w Królestwie Polskim w okresie przejęciowym /67/

  ADAM MASSALSKI
  Nauczyciele rządowych męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym wykształceni w Wilnie /83/

  KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI
  Lwowscy historycy współtwórcami wrocławskiego ośrodka badań historycznych
  Prof. dr hab. Ewa Maria Maleczyńska /97/

  ANDRZEJ MEISSNER
  Zofia Strzałkowska (1861-1923) - działaczka niepodległościowa i organizatorka szkolnictwa żeńskiego we Lwowie /105/

  IWONNA MICHALSKA
  Uczyć się przez całe życie. Międzywojenni pedagodzy o samokształceniu młodzieży
  i dorosłych /121/

  JERZY SEMKÓW
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania egzystencji człowieka w okresie późnej dorosłości /135/

  WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ
  „Ateńczyk” z Jezupola o wychowaniu. Program dobrego wychowania Wojciecha hr. Dzieduszyckiego (1848-1909) /147/

  ADAM WINIARZ
  Polacy w kraju Czarnego Smoka (1897-1949) /161/

  JANINA WOŁCZUK
  Ruska w polskiej szkole /179/

  DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK
  Codzienność na włoskich drogach - warunki podróżowania i kontakty z ludźmi podczas włoskich podróży Polaków w XVII wieku - na przykładzie peregrynacji Jana Heidensteina /193/


  IDEA /209/

  ROMUALD GRZYBOWSKI
  O wychowaniu w duchu moralności komunistycznej w ujęciu pedagogiki stalinowskiej oraz o niektórych metodach jego realizacji /211/

  KRYSTYNA FERENZ
  Humanistyczny wymiar kształcenia na kierunku Pedagogika /231/

  EWA JURCZYK-ROMANOWSKA
  O powinnościach profesora, czyli kilka słów na temat wizerunku naukowca /239/

  ELŻBIETA KASZUBA, JAN KÂśSIK
  Dziedzictwo kultury materialnej wsi dolnośląskiej w procesie budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego /253/

  ANDRZEJ ŁADYŻYŃSKI
  Narzeczeństwo - rola, etap oraz instytucja społeczna /265/

  GRAŻYNA PAŃKO
  Informacje o wychowaniu w wybranych pamiętnikach i wspomnieniach /275/

  JERZY POTOCZNY
  Z dziejów odrodzenia ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji doby autonomicznej (1867-1918) /283/

  ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
  Nauczanie początkowe dorosłych na łamach „Oświaty Dorosłych” (1957-1990) /295/

  MARIA STRAŚ-ROMANOWSKA
  Rozważania wokół problemu odpowiedzialności w kontekście kulturowym /307/

  JOLANTA SZABLICKA-ŻAK
  Ulica Dawida we Wrocławiu jako miejsce znaczące /321/

  WANDA WOJTKIEWICZ-ROK, BOGDAN ROK
  Uwagi Józefa Legowicza duchownego Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVIII w. o zdrowiu wiejskich dzieci /341/


  DZIEŁO /349 /

  JAN MICHAŁ BURDUKIEWICZ
  Początki użytkowania bursztynu w paleolicie /351/

  WITOLD CHMIELEWSKI
  Z działalności liceum pedagogicznego w Nazarecie /373/

  FRANTIŠEK ÈAPKA
  Nowa postać Pogranicza ziem czeskich po wysiedleniu ludności niemieckiej po II wojnie światowej /397/

  JULIAN DYBIEC
  Polskie przekłady literatury pedagogicznej /415/

  KAMILA GANDECKA
  Stan bazy materialnej szkół podstawowych na terenie Jeleniej Góry w latach 1945-1956 /437/

  ANNA HARATYK
  Pisanka - symbol Wielkiej Nocy czy małe dzieło sztuki? O rodzajach, metodach i technikach zdobienia pisanek /453/

  DANUTA KOźMIAN
  Do czterech razy sztuka - trudne drogi powołania Uniwersytetu Szczecińskiego /489/

  ELŻBIETA MAGIERA
  Działalność towarzystwa kooperatystów (1906-1939) 497/

  LECH MOKRZECKI
  Gdańskie tradycje nauki i oświaty w latach I Rzeczypospolitej /511/

  MARZENA PÂśKOWSKA
  Organizacja i działalność dydaktyczna Zakładu dla Ciemnych we Lwowie w latach 1918-1939 /527/

  MIROSŁAW PIWOWARCZYK
  O prawa kobiet. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie (1908-1914) /541/

  JAROSLAV VACULÍK
  Uwagi w kwestii reemigracji i repatriacji do Republiki Czechosłowackiej po I wojnie światowej /561/

  ROŚCISŁAW ŻERELIK
  Z dziejów szkolnictwa w Szczepanowie do 1945 roku /571/


  978-83-938172-3-8
  Wrocław 2013
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 571
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 4zł
  Cena: 55

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net