www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualno¶ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
  Karol Kollinger

  Spis treści:


  Wstęp /7/

  Część I.

  Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego w latach 992-1015.

  I.1. Wielka wojna przeciw Rusom. 13

  I.2. Wyprawa Włodzimierza na Chorwatów . 17

  I.3. Sąsiedzkie przyjaźnie Włodzimierza . 32

  I.4. Pierwsze znane polsko-ruskie małżeństwo dynastyczne. 34

  I.5. Uwi¶zienie Świ¶topełka, jego żony i biskupa Reinberna. 45

  I.5.1. Borys władcą Wołynia?. 48

  I.6. Ruska misja biskupa kołobrzeskiego Reinberna. 50

  Ekskurs 1. Czy diecezja kołobrzeska upadła w 1005 r.?. 54

  Część I. Wnioski końcowe. 58

  Część II.

  Bruno z Kwerfurtu a polityka wschodnia

  Bolesława Chrobrego. 61

  II.1. Misja u Pieczyngów. 61

  II.2. Misja do Suigiów. 86

  II.3. Ostatnia misja Brunona . 116

  Dodatek. 154

  Część II. Wnioski końcowe. 157

  Część III.

  Ku wyprawi e kijowskiej: polityka wschodnia Chrobrego w latach 1015–1018. 159

  III.1. Kiedy Świ¶topełk I uciekł do teścia? . 159

  Ekskurs 2. Borys następcą Włodzimierza I?. 167

  III.2. Wydarzenia roku 1017. 170

  Część III. Wnioski końcowe . 184

  Część IV.

  Wyprawa kijowska w r. 1018. 187

  IV.1. Wyprawa kijowska r. 1018 w świetle Kroniki Thietmara. 187

  IV.1.2. Zagraniczni sprzymierzeńcy Bolesława: „nasi”. 198

  IV.1.3. Czy Henryk II zainspirował wypraw¶ kijowską r. 1018?. 201

  IV.1.4. Eryk Pyszny. 206

  IV.1.5. W¶gierscy sprzymierzeńcy Bolesława. 208

  IV.1.6. Poselstwo do Grecji. 211

  IV.1.7. Stosunki Polski Chrobrego z Cesarstwem Bizantyjskim. 220

  IV.1.8. Zjazd gnieźnieński a wyprawa kijowska r. 1018 . 226

  Ekskurs 3.Opat Tuni . 231

  Ekskurs 4. Udział Polaków w walkach z A rabami o Sycyli¶ w 1024/5 r.. 234

  IV.2. Wyprawa kijowska r. 1018 w świetle Povesti vremennyh let. 240

  IV.3. Anastazy „Dziesięcinny” i jego polskie losy. 259

  IV.4. Gród Czerwień i Grody czerwieńskie. 267

  IV.5. Przemyśl w państwie Bolesława Chrobrego. 285

  IV.5.1. Senior Prokuj stróżem Przemyśla? . 295

  IV.6. Wyprawa kijowska r. 1018 według Anonima zwanego Gallem. 302

  IV.7. Uderzenie mieczem w kijowską Złotą Bram¶. 330

  IV.8. Legenda Szczerbca Chrobrego . 341

  IV.9. Bolesław i Przedsława w świetle przekazów źródłowych. 347

  IV.10. Monety cyryliczne Bolesława. 352

  Część IV.

  Wnioski końcowe . 368

  Część V.

  Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego w latach 1018–1025. 371

  V.1. „Polskie” losy Świ¶topełka I po 1018/9 r.. 371

  V.2. Brześć nad Bugiem w latach 992–1025. 375

  V.3. Polska – Ruś – Skandynawia w latach 1018–25 . 380

  Część VI.

  Polska a Pieczyngowie. 383

  VI.1. Pieczyngowie a polityka wschodnia Chrobrego. 383

  VI.2. Pieczyngowie na ziemiach polskich. 393

  Część VI.

  Zakończenie . 411

  Indeks nazw osobowych. 417

  Indeks nazw geograficznych, etnicznych i miejscowych . 431

  Bibliografia. 439

  Skróty. 512

  Wykaz ilustracji. 513

  Wykaz map. 515

  The Eastern Policy of Bolesław Chrobry 992-1025. Summary. 517
  978-83-938172-6-9
  Wrocław 2015
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 526
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki od 4zł
  Cena: 50

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net