www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
  Paweł Babij


  Spis treści:

  Wstęp /9
  Ramy chronologiczne /13
  Ramy terytorialne /16
  Uwagi edytorskie /19
  ROZDZIAŁ I. STAN BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ /21
   Stan badań nad wczesnośredniowieczną Słowiańszczyzną Połabską /21
   Słowiańszczyzna Połabska w kontekście badań nad historią wojskowości Słowian
   Zachodnich we wczesnym średniowieczu /25
   Źródła pisane /34
    Dzieje saskie Widukinda z Korbei /34
    Kronika Thietmara /43
    Dzieje Kościoła hamburskiego Adama z Bremy /48
    Kronika Słowian Helmolda /52
    Dzieje Duńczyków Saxa Gramatyka /56
    Inne źródła pisane /60
   Źródła archeologiczne /64
    Zabytki ruchome: elementy uzbrojenia i oporządzenia indywidualnego oraz rzędu
   końskiego /68
    Zabytki nieruchome: pozostałości fortyfikacji i umocnień /69
    Wraki jednostek pływających /69
   Pozostałe /70
  ROZDZIAŁ II. TŁO HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNE /71
   Rozmieszczenie i charakterystyka osadnictwa na tle warunków naturalnych /71
   Plemiona Słowian Połabskich, ich siła i położenie /80
   Plemiona obodrzyckie /81
    Wagrowie /81
    Połabianie /83
    Obodrzyce właściwi /84
    Warnowie /86
   Plemiona lucickie /86
    Chyżanie /87
    Czrezpienianie /87
    Tolężanie /88
    Redarowie /89
   Pozostałe plemiona /91
    Ranowie /91
    Mieszkańcy dorzecza Piany i Wolinianie /92
    Wkrzanie /93
    Rzeczanie /95
    Morzyce /96
    Linianie /96
    Nieletycy (Brzeżanie) /98
    Doszanie /99
    Zamczyce /99
    Hawelanie (Stodoranie) /99
    Szprewianie i plemiona pomniejsze /100
  ROZDZIAŁ III. HISTORIA POLITYCZNO-MILITARNA SŁOWIAN POŁABSKICH /101
   Epoka karolińska. Od wyprawy Karola Wielkiego przeciwko Wieletom do kryzysu 2. poł. IX w. /101
    Wyprawa na gród Drogowita w 789 r. a zasięg terytorialny władztw Obodrzyców i Wieletów /101
    Władcy obodrzyccy w walce przeciwko Sasom, Duńczykom i Wieletom /110
    Rex Abodritorum? Tytulatura władców i charakter połabskich organizacji politycznych /115
    Obodrzyce wobec wschodniej polityki Franków /117
    Rozpad ponadplemiennych organizacji politycznych na Połabiu /120
   Walka z ekspansją ottońską. Od wojen z Henrykiem I do zwycięstw końca X w. /122
    Reforma wojskowa Henryka I /122
    Pierwszy i nietrwały podbój Połabszczyzny /127
    Od śmierci Henryka I do bitwy nad Raxą /129
    Zależność trybutarna i konsolidacja polityczna połabskich plemion /131
    Skupieni wokół Redarów. Zrzucenie obcej zwierzchności w 983 r. /137
    Główne kierunki działań połabskich organizacji politycznych po odzyskaniu niezależności /138
   Czasy świetności. Od sojuszu z Henrykiem II do rozpadu Związku Lucickiego /144
    Sojusz Luciców z Henrykiem II /144
    Droga Obodrzyców. Wariant chrześcijański /147
    Wariant pogański. Związek Lucicki wobec nowych wyzwań /148
    Polityka władców obodrzyckich w 1. poł. XI w. /151
    Zerwanie pokoju z cesarstwem i bitwa pod Przesławą /152
   Długi zmierzch słowiańskiego Połabia /154
    Wojna domowa w Związku Lucickim i jej konsekwencje /154
    Droga Obodrzyców. Wariant pogański /158
    Wszyscy przeciwko wszystkim. Sytuacja na Połabiu w początkach XII w. /161
    Problem wewnętrznej słabości słowiańskich organizacji politycznych /162
    Rozpad państwa Henryka Gotszalkowica /164
    Albrecht Niedźwiedź i Henryk Lew. Podbój pomniejszych plemion /166
    Od powstrzymania krucjaty do bitwy pod Verchen /169
    Ostatni bastion. Arkona /171
   Dzieje polityczno-militarne słowiańskiego Połabia. Podsumowanie /176
    Świat karoliński i jego rozpad /176
    Konsolidacja w obliczu niebezpieczeństwa /177
    Pomiędzy cesarstwem a Danią /177
    Problem niestabilności /179
    Rację miał Ibrahim /181
    Cztery etapy. Cykl wzrostu i upadku /181
    Cztery główne obszary walk o Połabszczyznę /182
  ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA MILITARNA SPOŁECZEŃSTWA /185
   Zebranie i analiza materiału porównawczego /186
    Drużyna i pospolite ruszenie, czyli państwo pierwszych Piastów /186
    Pomorze /191
    Piechota czy jazda? /192
    Drużyna czy pospolite ruszenie? /195
    Problem interpretacji liczb podawanych w źródłach /199
    Siły lądowe i morskie pod dowództwem księcia /203
    Pospolite ruszenie w dwóch różnych odsłonach: powszechnej i wybranieckiej /207
    Monarchia karolińska i jej sukcesor na wschodzie /210
    Dania /223
   Organizacja militarna społeczeństwa na wczesno średniowiecznym Połabiu /228
    Od dominacji pospolitego ruszenia do konnej drużyny /229
    Finansowanie drużyn /234
    Rola najemników /236
    Drużyna Mściwoja w Italii. Wojsko podarowane? /236
    Wojska Związku Lucickiego /239
    Gotszalk i jego ludzie. Kim byli drużynnicy? / 250
    Koszty prowadzenia wojny /252
    Drużyna i pospolite ruszenie. Rekrutacja, utrzymanie i organizacja terytorialna /254
    Milites electi. Doborowe oddziały w starciu z motłochem /256
    Wojsko w szyku marszowym. Struktura siłzbrojnych Henryka Gotszalkowica /258
    Mobilizacja oddziałów i obce posiłki /262
    Organizacja floty /263
    Drużyny świątynne i ich finansowanie /265
   Podsumowanie /271
    Pospolite ruszenie /271
    Drużyna /274
    Oddziały najemne /277
    Warianty mieszane / 278
    Mobilizacja i koncentracja wojsk /280
    Liczebność sił zbrojnych /282
    Organizacja floty /284
    Lokalne różnice i obcy wpływ na organizację
  militarną społeczności słowiańskiego Połabia /284
  Wykaz skrótów /289
  Bibliografia /293
  Indeks nazw geograficznych i etnicznych /321
  Indeks osób /326
  Zusammenfassung /332


  ISBN 978-83-947634-1-1
  Wrocław 2017
  Wydanie pierwsze
  Objętość: 336
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki: 9 zł
  Cena: 44

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net