www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
  wstępem i objaśnieniami opatrzyły Małgorzata E. Kowalczyk i Dorota Żołądź-Strzelczyk  Spis treści:

  Wprowadzenie / 7
  Uwagi edytorskie / 15
  Wykaz skrótów / 17
  MARCIN KAWIECKI, Refleksje do przyszłej peregrynacji JmćPana starosty chełmskiego (ok. 1720) [oprac. Anna Markiewicz] / 19
  STANISŁAW KAZIMIERZ KRUSZYŃSKI, Informacja synom moim (1724) / 29
  JAN STANISŁAW JABŁONOWSKI, Informacja buskiemu staroście, kochanemu synowcowi memu do cudzych krajów (1728) [oprac. Anna Markiewicz] / 45
  STANISŁAW WINCENTY JABŁONOWSKI, Instrukcja dla starosty buskiego jadącego do cudzych krajów (1728) [oprac. Anna Markiewicz] / 61
  ANNA Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWA, Uwagi i napomnienia w związku z wyjazdem syna Hieronima Floriana Radziwiłła za granicę (1733) / 77
  JÓZEF WANDALIN MNISZECH, Instrukcja ojcowska dana synom wyjeżdżającym w cudze kraje (1736 i 1742) / 105
  MICHAŁ KAZIMIERZ RADZIWIŁŁ ZWANY RYBEŃKO, Instrukcja dla pana Antoine Ronchberga guwernera synów (ok. 1742-1743) / 117
  JÓZEF KANTY OSSOLIŃSKI, Sposób studiowania dla syna (ok. 1753) / 127
  WACŁAW PIOTR RZEWUSKI, Instrukcje związane z edukacją syna Seweryna w Warszawie i za granicą (1754 i 1759) [oprac. Adam Kucharski] / 139
  WACŁAW PIOTR RZEWUSKI, Instrukcja dla syna Józefa do cudzych krajów (1755) [oprac. Adam Kucharski] / 161
  ANNA Z RYBIŃSKICH CZARTORYSKA, Wskazówki dla syna wyruszającego w wielki świat (ok. 1758) / 169
  HIERONIM FLORIAN RADZIWIŁŁ, Edukacja, którą, gdy mi Bóg wszechmogący pozwoli miećdziatki, daćmyślę (przed 1760) / 173
  WACŁAW PIOTR RZEWUSKI, Dwie instrukcje wychowawcze dla córek (1763) [oprac. Adam Kucharski] / 207
  KAJETAN SOŁTYK, Instrukcja księdzu kantorowi krakowskiemu (1765) / 215
  HELENA Z ŁĘTOWSKICH MIEROSZEWSKA, Przestrogi i nauki dla najstarszego syna Stanisława Mieroszewskiego (1766) / 231
  KAROLINA Z POCIEJÓW RADZIWIŁŁOWA, Przestrogi, czyli maksymy dane synowi jadącemu do Wiednia (1766) / 251
  FELIKS (SZCZĘSNY) CZACKI, Wskazówki dla córek jadących na Węgry (1768) / 269
  KAJETAN SOŁTYK, Instrukcja dla synowca (1771) / 277
  JÓZEF BENEDYKT LESZCZYŃSKI, Reguły i uwagi życia Antoniemu Leszczyńskiemu synowi kochanemu (1772) / 293
  EWARYST ANDRZEJ KUROPATNICKI, Krótkie napomnienie od ojca dane synowi przy odjeździe na nauki (1776) / 297
  IGNACY BŁAŻEJ ŁOPACIŃSKI, Przestrogi mądre, roztropne, pobożne i patriotyczne synom swoim dane (1776) / 307
  FELIKS (SZCZĘSNY) CZACKI, Refleksje synowi do Wiednia (1777) / 339
  BARBARA Z DUNINÓW SANGUSZKOWA, Pamiętnik pożegnania (1780) / 349
  LUDWIKA MARIA Z RZEWUSKICH CHODKIEWICZOWA, Napomnienia dla serdecznie kochanego syna (1784) / 357
  ANTONI ONUFRY GIEŁGUD, List starosty żmudzkiego do syna będącego w cudzych krajach (1786) / 369
  IZABELA (ELŻBIETA) Z FLEMINGÓW CZARTORYSKA, Napomnienia dla syna Adama Jerzego (1787) / 381
  ADAM KAZIMIERZ CZARTORYSKI, Instrukcja dla syna Adama Jerzego (1789) / 391
  KATARZYNA Z MIŁKOWSKICH MIEROSZEWSKA, Błogosławieństwo Jackowi Mieroszewskiemu, synowi wyjeżdżającemu do Lublina (1791) / 403 NIEZNANA AUTORKA, Przestrogi matki synom swoim dane (XVIII w.) / 419
  Indeks osób / 447
  Wykaz ilustracji / 461


  ISBN 978-83-947634-7-3
  Wrocław 2017
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 464
  Oprawa: miękka ze skrzydelkami
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki: od 9 zł  Cena: 45

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net