www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
  Rafał Simiński  Spis treści:

  Wstęp / 11
  1. Temat / 11
  2. Stan badań / 19
  3. Źródła / 31
  4. Metody badawcze i konstrukcja pracy / 38

  ROZDZIAŁ 1. PŁASZCZYZNY SPORU I POROZUMIENIA W STOSUNKACH POMORSKO-KRZYŻACKICH W LATACH 1320-1423 / 41
  1.1. Granica zachodniopomorsko-krzyżacka w latach 1320-1423 / 41
  1.1.1. Delimitacje granicy brandenbursko-krzyżackiej w latach 1310-1313 / 45
  1.1.2. Delimitacje granicy zachodniopomorsko-krzyżackiej do 1350 r. / 63
  1.1.3. Spory graniczne i ich rozwiązywanie od poł. XIV w. do lat 20. XV w. / 89
  1.1.4. Charakterystyka granicy zachodniopomorsko-krzyżackiej w latach 1320-1423 / 147
  1.2. Księstwo słupskie w polsko-litewsko-krzyżackich procesach polubownych w latach 1412-1422/1423 / 161
  1.2.1. Udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w latach 1412-1413 / 161
  1.2.2. Udział księstwa słupskiego w polsko-litewsko-krzyżackim procesie polubownym w 1414 r. / 206
  1.2.3. Księstwo słupskie wobec polsko-litewsko-krzyżackiego procesu polubownego w latach 1420-1422/23 / 228

  ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZEŃSTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W POLITYCE KSIĄŻĄT I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423 / 237
  2.1. Struktury społeczeństwa stanowego na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu (księstwa i dominium biskupie) / 237
  2.2. Charakterystyka układów pomorsko-krzyżackich w latach 1320-1423 / 253
  2.3. Rycerstwo i mieszczaństwo jako gwaranci traktatów i rozejmów zachodniopomorsko-krzyżackich / 272
  2.3.1. Mechanizmy egzekucji zapisów układu lęborskiego z 10 VII 1386 r. i świeckiego z 30 IV 1388 r. / 312
  2.4. Kontakty finansowe książąt zachodniopomorskich z zakonem krzyżackim w Prusach / 327
  2.4.1. Rycerstwo i mieszczaństwo jako poręczyciele pożyczek książąt zachodniopomorskich / 336
  2.5. Rycerstwo i miasta zachodniopomorskie jako dłużnicy zakonu krzyżackiego w Prusach/ 366
  2.6. Rycerze zachodniopomorscy jako zaciężni zakonu krzyżackiego w Prusach / 371
  2.7. Personel dyplomatyczny książąt pomorskich i biskupów kamieńskich w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1320-1423 / 382
  2.7.1. Dyplomaci, posłowie i negocjatorzy książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach / 385

  ROZDZIAŁ 3. NARZĘDZIA POLITYKI KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423 / 409
  3.1. Metody i środki polityki władców zachodniopomorskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423 / 409
  3.1.1. Zjazdy zachodniopomorsko-krzyżackie (miejsca, terminy, uczestnicy / 409
  3.1.2. Prezenty w kontaktach zachodniopomorsko-krzyżackich / 441
  3.2. Dokumentacja polityki władców zachodniopomorskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach / 447
  3.2.1. Korespondencja zachodniopomorska - geneza i charakterystyka źródła / 447
  3.2.1.1. Listy książąt i księżnych zachodniopomorskich / 471
  3.2.1.2. Listy biskupów i administratora diecezji kamieńskiej / 502
  3.2.1.3. Listy rycerstwa zachodniopomorskiego / 511
  3.2.1.4. Listy miast i mieszczan zachodniopomorskich / 519
  3.2.1.5. Przesyłanie korespondencji / 534
  3.2.2. Kredytywy / 542
  3.2.3. Glejty / 552
  3.2.4. Dokumentacja kontaktów finansowych / 558
  3.2.4.1. Dokumenty zastawów / 558
  3.2.4.2. Pełnomocnictwa do odbioru pieniędzy / 560
  3.2.4.3. Kwitancje / 561
  3.2.4.4. Skrypty dłużne / 564
  3.2.5. Dokumenty traktatowe książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich / 565
  3.2.5.1. Dokumenty traktatowe książąt wołogoskich (lata 1320-1368/1372) / 567
  3.2.5.2. Dokumenty traktatowe książąt słupskich (lata 1368/1372-1423) / 568
  3.2.5.3. Dokumenty traktatowe książąt szczecińskich (1368/1372-1423) / 574
  3.2.5.4. Dokumenty traktatowe książąt wołogoskich (1368/1372-1423) / 576
  3.2.5.5. Dokumenty traktatowe kilku linii książęcych Gryfitów (1368/1372-1423) / 577
  3.2.5.6. Dokumenty traktatowe biskupów kamieńskich i administratora diecezji kamieńskiej (1320-1423) / 581

  Zakończenie / 589
  Wykaz skrótów / 601
  Bibliografia / 607
  Indeks osób / 677
  Indeks geograficzny / 705
  Konflikt - Versöhnung - Zusammenarbeit. Studien über die Politik der westpommerschen Herzöge und der Bischöfe von Cammin gegenüber dem Deutschen Orden in Preußen in den Jahren 1320-1423. Zusammenfassung / 715


  ISBN 978-83-950403-0-6

  Wrocław 2019
  Wydanie pierwsze
  Objętość: 726
  Oprawa miękka
  Format: B5

  Cena: 64

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net