www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
  Barbara Szubert  Spis treści:

  WSTĘP /11
  Podziękowania /13
  Wyjaśnienie pojęć /14
  Arab /14
  Arabia /16
  Stan badań /17
  Tłumaczenie badanych źródeł /22

  I . ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI ARCHAICZNEJ /25
  Homer i Erembowie /25
  Identyfikacja /25
  Echo Homera /40
  Pisownia /44
  Hezjod i Arabos /44
  Skylaks - opłynięcie Półwyspu Arabskiego /47
  Arabia i logografowie /48

  II. ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI
  KLASYCZNEJ /53
  Ajschylos /53
  Magos Arabos /53
  Arabia w Poncie? /54
  Herodot - pierwsza zachowana relacja o Arabii /57
  Historia Arabii według Herodota /60
  Wyprawa Sezostrysa /60
  Wyprawa Sennacheryba /63
  Kambyzes i relacja pochodząca od Fanesa z Halikarnasu /65
  Dariusz i Arabowie /69
  Arabowie w wojsku Kserksesa /71
  Arabia - fauna i flora /74
  Wielbłądy /74
  Feniks /74
  Latające węże /80
  Roślinność południowoarabska /85
  Zwyczaj okadzania /91
  Zapach znad Arabii /91
  Arabskie owce /94
  Arystofanes i Eurypides - Arabia Szczęśliwa /95
  Antymach i arabska Nysa /97
  Kantharos i Menander - powiedzenie o arabskich auletach /98
  Demokryt z Abdery i arabskie krowy /104
  Ktezjasz /104
  Arabowie sprzymierzeńcami Ninosa /104
  Sardanapal i Arabowie /106
  Ksenofont /109
  Arabia pod perskim namiestnictwem /109
  Arabia w pobliżu Kapadocji? /112
  Efor /116
  Tekst Skylaksa z IV w. przed n. Chr. /118
  Skamon z Mityleny - arabskie wróżenie z lotu ptaków /121
  Heraklejdes /122
  Arystoteles /124
  Febol /125
  Deszcze w Arabii /126
  Arabska fauna/127

  III. ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI HELLENISTYCZNEJ /131
  Relacje z wypraw wysłanych przez Aleksandra Wielkiego /131
  Wyprawa Nearcha i przylądek Maketa /131
  Wiedza Aleksandra Wielkiego na temat Arabii oraz przygotowania do wyprawy w celu jej podbicia /134
  Wyprawy badawcze wzdłuż arabskiego wybrzeża /137
  Gerra /141
  Historycy Aleksandra Wielkiego /142
  Arabowie z Antylibanu /143
  Arabscy najemnicy w Gazie /145
  Arabia heroonpolitańska /146
  Arabia nad Eufratem /146
  Teofrast /147
  Arabia Południowa /148
  Północne części półwyspu /155
  Arabskie wybrzeże Morza Czerwonego /157
  Choroba nękająca Arabów /158
  Demetriusz z Faleronu /158
  Periktione /159
  Hieronim z Kardii /161
  Północna część Półwyspu Synajskiego /161
  Nabatejczycy /162
  Euhemer /172
  Jambulos /175
  Menander /177
  Maneton /177
  Posejdippos z Pelli /178
  Kamienie szlachetne z Arabii /178
  Władca nabatejski /180
  Berossos z Babilonu /182
  Teokryt /184
  Dionizjusz Skytobrachion /185
  Opowiadania zdumiewające Pseudo-Arystotelesa /186
  Eratostenes z Cyreny /186
  Położenie Arabii i długość wybrzeży /187
  Arabia Pustynna /188
  Arabia Szczęśliwa /190
  Satyros z Kallatis /197
  Filon z Bizancjum /200
  Bolos z Mendes /202
  Polibiusz z Megapolis /205
  Arabowie sprzymierzeńcami Antiocha /205
  Gerrejczycy /206
  List Arysteasza /208
  Kalliksejnos /211
  Nikander /212
  Agatarchides /212
  Arabskie lwy w periplusie afrykańskim /214
  Periplus Arabii (ME 85-100) /215
  Fojnikon /216
  Wyspa Fok i szlak wiodący przez Petrę /217
  Maranici i Garindanejczycy /218
  Wybrzeże nabatejskie /221
  Bythemanejczycy /222
  Batmizomaneis /224
  Thamudeni /225
  Lajmon/Chabinon /226
  Debowie /227
  Alilajowie i Kasandrejczycy /229
  Karbowie /232
  Sabejczycy /232
  Ĺšródła Agatarchidesa /240
  Artemidor /242
  Paean Delphicus I in Apollinem /243
  Posejdonios /244
  Arabska sól /244
  Persea i pistacja z Arabii /246
  Opis Arabii w drugiej księdze Biblioteki historycznej Diodora /246
  Posejdonios jako źródło Diodora w księgach 32 oraz 33 /247
  Atenodor /251
  Diodor /255
  Wyprawa Tefnakhta na Arabię /255
  Opis Arabii /256
  Spisek Azizosa i Sampsikerama /260
  Strabon /262
  Północna część Arabii Szczęśliwej /263
  Góry arabskie /267
  Nabatejczycy /268
  Arabia Szczęśliwa /269
  Afrykańska część Arabii /271

  PODSUMOWANIE /273
  Czynniki wpływające na charakter informacji /274
  Obszary określane mianem Arabii /275
  Tematyka /278
  POSŁOWIE /281
  BIBLIOGRAFIA /285
  Ĺšródła /285
  Literatura /309
  WYKAZ ILUSTRACJI /323  ISBN 978-83-955519-3-2
  Wrocław 2020
  Wydanie pierwsze
  Objętość: 324
  Oprawa miękka
  Format: B5

  Cena: 44

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net