www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Dla Autorów
  PROCEDURA WYDAWNICZA

Procedury przyjmowania tekstów do druku i wyboru recenzentów są zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics) i dokumentem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".
Obowiązki Wydawnictwa według COPE:
- prowadzenie niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej;
- podejmowanie decyzji o przyjęciu prac do druku przez Wydawnictwo w sposób jawny i przejrzysty;
- zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo
- monitoruje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów oraz inne osoby związane z pracami wydawniczymi;
- przestrzega norm etycznych oraz intelektualnych;
- dochowuje standardów edytorskich;
- wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę
- stosuje programy antyplagiatowe;
- informuje, że "ghostwriting" i "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej i o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające autorów oraz inne zainteresowane instytucje;
- wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure");
- dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Obowiązki Autorów

- Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym;
- Autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.

Stosowanie procedur recenzji

Wydawnictwo stosuje wytyczne MNiSW w sprawie doboru recenzentów i dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność opinii recenzentów:
- fachowość recenzenta w danej dziedzinie;
- unikanie zbyt bliskich związków Autora pracy z recenzentem;
- anonimowość recenzji;
- dyskrecja recenzenta w wyrażaniu opinii na temat recenzowanej pracy do czasu upublicznienia gotowej recenzji;
- wymóg ustosunkowania się Autora pracy do uwag zawartych w recenzji.

Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net