www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Regulamin sprzedaży
 
Zamówienie
Imię i nazwisko :


Tytuł Ilość
W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
W tysiąclecie Kroniki Thietmara
ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
"Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
Wyspy Północy
Człowiek i praca
Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
Przerabianie Żeromskiego
Pańczatantra w bajce polskiej
Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
Kodeks Synajski. Biografia
KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
Część 2: 1421-1500
Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
Studia globalne. Wprowadzenie
CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
O osobliwościach polskiej historii wojskowości
Bolesław Krzywousty
Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
Child and Childhood in the Light of Archeology
Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
Wokół problemów edukacji ...
Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
Upodobanie
Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
Zapisy cierpienia
Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
Źródła historyczne wydobywane z ziemi
Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
Ślężańska układanka
Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis


Telefon kontaktowy:


Adres email:


Wiadomość:
    
Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net