www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualno¶ci
W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
Mariusz Rosik


Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
Barbara Szubert


Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
Jacek Konik


DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
Marek Cetwiński


Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
Berenika Dyczek


GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
Jerzy Strzelczyk


KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
Rafał Simiński


OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
Kamil Kajkowski


Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
Marcin Zugaj


RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
Maciej Manikowski


Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
W tysiąclecie Kroniki Thietmara

Stanisław Rosik


ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
Kalina Bartnicka


DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
red. S. Rosik


He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
M. Rosik


Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
red. M. Rębkowski, S. Rosik


SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
Thomas Wünsch


Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
red. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Małgorzata E. Kowalczyk


Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
wstępem i objaśnieniami opatrzyły Małgorzata E. Kowalczyk i Dorota Żołądź-Strzelczyk


"Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
Dorota Żołądź-Strzelczyk


Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk


Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
red. Grzegorz Borowski, Stanisław Rosik, Rościsław Żerelik


Wyspy Północy
Mariusz Rosik


Człowiek i praca
red. G. Pańko, K. Ruhland


Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
Paweł Babij


Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
red. Dominika Jacyk


Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
Adam Nobis


Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
D. Żołądź-Strzelczyk, I. Gomułka, K. Kabacińska-Łuczak, M. Nawrot-Borowska


Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
red. J. Schindler, M. Stabrowski


 
Księgarnia
Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
Piotr Piętkowski


Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka


W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
red. F. Wolański, L. Ziątkowski


Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
Wojciech Puchta


Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
red. T. Kulak, M. Dajnowicz


SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
red. J. Maroń, F. Wolański, L. Ziątkowski


OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
Tomasz PeŁech


KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
Mariusz Rosik


Przerabianie Żeromskiego
red. Tatiana Czerska


Pańczatantra w bajce polskiej
Hanna Urbańska


Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik


Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
Monika Rusakiewicz


Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
Marcin Stabrowski


Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
opracował Jacek Piotrowski


Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
Elżbieta Kaszuba


Kodeks Synajski. Biografia
Mariusz Rosik


KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
red. T. Kulak, A. Chlebowska


Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
Część 2: 1421-1500

Mateusz Goliński


Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
Małgorzata Dabrowska


Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
Karol Kollinger


Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
Piotr Piętkowski


Studia globalne. Wprowadzenie
Adam Nobis


CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
red. Barbara Jędrychowska


Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
red. E. Zierkiewicz, A. Ładyżyński


Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
red. M. Goliński, S. Rosik


Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
Marcin Szydłowski


O osobliwościach polskiej historii wojskowości
Jerzy Maroń


Bolesław Krzywousty
Stanisław Rosik


Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
Teresa Kulak, Joanna Dufrat, Monika Piotrowska-Marchewa (red.)


Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra BoroniaChild and Childhood in the Light of Archeology
red.Paulina Romanowicz


Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
Katarzyna Anna Kapitan


SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
Joanna Wojtkowiak


SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
red. Sławomir Moździoch, Stanisław Rosik, Thomas Wünsch


Wokół problemów edukacji ...Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
pod redakcją Jacka J¶drysiaka, Daniela Koresia, Jerzego Maronia i Krzysztofa Widzińskiego


Upodobanie
Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia

Tomasz Wiślicz


Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
Red. Mateusz Goliński i Stanisław Rosik


Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
Red. Mateusz Goliński i Stanisław Rosik


Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
Wstęp, tłumaczenie i komentarze Jakub Morawiec


Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
Mateusz Goliński


Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
Sebastian Górski


Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
red. Stanisław Rosik i Thomas Wünsch


Zapisy cierpienia
red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz


Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
pod redakcją M.Rębkowskiego, S.Rosika


Stanisław Rosik
Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)

Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
herausgegeben von Sławomir Moździoch, Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik


Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
pod redakcją Rościsława Żerelika, Stanisława Rosika, Grzegorza Borowskiego


Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
pod redakcją Stefana Kwiatkowskiego


Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
pod redakcją Leszka P. Słupeckiego


Źródła historyczne wydobywane z ziemi
pod redakcją Stanisława Suchodolskiego


Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
pod redakcją Stanisława Rosika


Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
studies edited by Przemysław Wiszewski


Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
pod redakcją Teresy Michalowskiej


Andrzej Mierzwiński
Ślężańska układanka

Jerzy Maroń, Stanisław Rosik
Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis


Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net