www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Pańczatantra w bajce polskiej
  Hanna Urbańska


  Spis treści:  Wstęp /7

  ROZDZIAŁ I. PAŃCZATANTRA I INNE ZBIORY BAJEK W LITERATURZE SANSKRYCKIEJ / 13
  I. Sanskryckie zbiory bajek (z wyłączeniem Pańczatantry) / 14
  II. Pańczatantra (Pancatantram), czyli Pięcioksiąg / 18
  ROZDZIAŁ II. PAŃCZATANTRA W LITERATURZE ŚWIATOWEJ / 27
  Pierwsze tłumaczenie perskie / 27
  Przekład arabski / 29
  Przekład - opracowanie - przeróbka / 35
  Persja najważniejszym przekaźnikiem indyjskich bajek / 35
  Inne zbiory pośredniczące w przekazie indyjskich wątków / 36
  Inne drogi (współczesne przekłady Pańczatantry oraz ścieżka przekazów ustnych) / 37
  ROZDZIAŁ III. GENOLOGIA BAJKI POLSKIEJ I INDYJSKIEJ - STUDIUM PORÓWNAWCZE / 41
  Genologia bajki indyjskiej / 41
  Utwory Pańczatantry z punktu widzenia genologii indyjskiej / 43
  Genologia bajki polskiej / 44
  Utwory Pańczatantry z punktu widzenia genologii europejskiej / 50
  ROZDZIAŁ IV. PAŃCZATANTRA W POLSKIEJ BAJCE LITERACKIEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM WARIANTÓW LUDOWYCH) / 63
  A. Człowiek i wąż / 64
  B. Bramin buduje zamki na lodzie / 75
  Wersje indyjskie / 76
  Wersja arabska / 78
  Średniowieczne przekłady dzieła Mukaffy. Wersja grecka, starohiszpańska, hebrajska, łacińska, syryjska / 80
  Wersja perska (Anwari Suhaili) i turecka (Humajun Nameh) / 80
  Piętnastowieczne wersje europejskie / 81
  Wariant Lafontainea / 84
  Wątek o niespełnionych marzeniach w bajce polskiej. Polskie wersje literackie / 87 Wersje ludowe wątku o niespełnionych marzeniach / 106
  Wątek ludowy - dodatek do wątku o niespełnionych marzeniach / 111
  Porównanie wersji indyjskich ze średniowiecznymi tłumaczeniami i parafrazami / 112
  Analiza tabeli / 114
  Grupa wschodnia a grupa zachodnia - kwestia popularności / 116
  Podsumowanie / 118
  C. Głupi przyjaciel (niedźwiedzia przysługa) /119
  Wersja indyjska / 119
  Dalsze losy wątku / 121
  Wersja J. Lafontainea oraz I.A. Kryłowa /127
  Polskie wersje literackie / 129
  Wątek o głupim przyjacielu w polskiej bajce ludowej / 133
  Podsumowanie - warianty literackie a ludowe / 140
  Wersje indyjskie a warianty polskie / 140
  D. Niewdzięczny wąż / 141
  Wątek "niewdzięczny wąż" w Pańczatantrze i jej opracowaniach / 142
  Przekłady arabskie - Kalila wa-Dimna /148
  Wersja perska - Anwari Suhaili / 151
  Polskie wersje literackie / 156
  Warianty ludowe oraz warianty literackie czerpiące ze źródeł ludowych / 163
  Polskie warianty ludowe / 169
  Zgodność polskich wariantów ludowych ze schematem J. Krzyżanowskiego / 189
  Polski wątek o niewdzięcznym wężu a bajka indyjska / 190
  E. Wdzięczne zwierzęta i niewdzięczny człowiek / 192
  Wersje indyjskie / 192
  Wersja arabska. Średniowieczne przekłady dzieła Mukaffy / 196
  Anwari Suhaili / 196
  Polska wersja I. Krasickiego: Powiastki wschodnie / 204
  Wersje zachodnie bajki o wdzięcznych zwierzętach i niewdzięcznym człowieku oraz ich echa w polskiej bajce / 221
  Warianty polskie / 224
  Warianty ludowe / 232
  Podsumowanie / 234
  Wersje indyjskie a wersje polskie / 234
  F. Pozostałe wątki - bajki Biernata, F.D. Kniaźnina, I. Krasickiego oraz J.S. Jabłonowskiego / 236
  Bajka F.D. Kniaźnina / 236
  Bajki Biernata z Lublina / 244
  Bajki Ignacego Krasickiego /277
  Bajki J.S. Jabłonowskiego /292
  Podsumowanie / 311
  Polskie warianty na tle wersji indyjskich / 311
  ROZDZIAŁ V. PAŃCZATANTRA W POLSKIEJ BAJCE LUDOWEJ / 313
  "Mąż udający ślepca" / 313
  "Tkacz rogacz" / 322
  "Canis" / 335
  WNIOSKI / 343
  Bibliografia / 347
  Spis treści / 361  ISBN 978-83-942734-7-7
  Wrocław 2016
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 364
  Oprawa: miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki: od 7 zł
  Cena: 39

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net