www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualno¶ci       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualno¶ci
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i Pami¶ć / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
  Berenika Dyczek  Spis treści:

  Wstęp / 11
  ROZDZIAŁ 1. WAŻNIEJSZE PROCESY HISTORYCZNE NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM / 15
  1.1. Śląsk Cieszyński za panowania Piastów, Luksemburgów i Habsburgów / 16
  1.2. Reformacja i kontrreformacja w Księstwie Cieszyńskim / 18
  1.3. Znaczenie działalności kulturalnej i oświatowej dla rozwoju idei narodowotwórczych / 22
  1.4. I wojna światowa na Śląsku Cieszyńskim / 27
  1.5. II wojna światowa na Śląsku Cieszyńskim / 33
  1.6. Śląsk Cieszyński w latach 1945–1989 / 35
  1.7. Historia jako źródło wiedzy o zmianach społecznych / 41
  ROZDZIAŁ 2. OD AKTYWNOŚCI KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ DO KAPITAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO / 45
  2.1. Rola różnorodności religijnej w kształtowaniu otwartości i aktywności jednostek / 45
  2.2. Socjalizacja a aktywnośś kulturowa i społeczna młodzieży na Śląsku Cieszyńskim / 49
  2.3. Rola wychowania katolickiego i protestanckiego / 51
  2.4. Społeczne przyczyny aktywności / 56
  2.5. Koncepcja kapitału kulturowego i społecznego / 63
  ROZDZIAŁ 3. KAPITAŁ KULTUROWY JAKO TEORIA I STRATEGIA BADAWCZA / 65
  3.1. O niektórych naukowych pojęciach i poglądach dotyczących kultury / 65
  3.2. Teoria P. Bourdieu jako system całościowy i relacyjny. Obiektywizacja kapitału kulturowego i społecznego / 68
  3.2.1. Kapitał kulturowy w ujęciu Bourdieu / 68
  3.2.2. Podział kapitału / 77
  3.2.3. Sposoby nabywania kapitału kulturowego / 79
  3.2.4. Kapitał odziedziczony a kapitał nabyty / 81
  3.3. Teoria B. Bernsteina w kontekście teorii kapitału kulturowego P. Bourdieu / 83
  3.3.1. Kompetencje językowe. Kod ograniczony i rozbudowany / 83
  3.3.2. Socjalizacja a kody językowe / 86
  ROZDZIAŁ 4. KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO TEORIA I STRATEGIA BADAWCZA / 89
  4.1. Początki koncepcji kapitału społecznego / 89
  4.2. Kapitał społeczny w ujęciu J.S. Colemana. Kapitał społeczny a kapitał ludzki / 92
  4.3. Kapitał społeczny w ujęciu R.D. Putnama / 96
  4.4. Kapitał społeczny w ujęciu F. Fukuyamy / 103
  4.5. Wąska i szeroka definicja kapitału społecznego / 105
  4.6. Teorie sieci jako rozwinięcie kontekstu kapitału społecznego / 107
  4.7. Neoinstytucjonalizm jako czynnik kontekstowy kapitału społecznego / 109
  4.8. Społeczeństwo obywatelskie a kapitał społeczny / 112
  4.9. Negatywne skutki kapitału społecznego / 114
  4.10. Kapitał społeczny a kultura / 116
  4.11. Teoria osobowości społecznej Znanieckiego, czyli kulturowa wizja kapitału społecznego / 120
  4.11.1. Osobowośś społeczna jako pojęcie operacjonalizujące kapitał społeczny /120
  ROZDZIAŁ 5. METODOLOGIA BADAŃ / 127
  5.1. Podstawowe założenia dotyczące kapitału kulturowego oraz społecznego / 127
  5.1.1. Kapitał kulturowy / 129
  5.1.2. Kulturowa wizja kapitału społecznego / 130
  5.2. Konceptualizacja / 134
  5.2.1. Konceptualizacja pojęcia kapitał kulturowy / 134
  5.2.2. Konceptualizacja pojęcia kapitał społeczny / 137
  5.3. Pytania badawcze / 137
  5.4. Hipotezy / 139
  5.5. Wybór metody i narzędzia badawczego / 141
  5.6. Dobór próby / 143
  ROZDZIAŁ 6. POPULACJA GENERALNA ORAZ CECHY ZBIOROWOŚCI / 145
  6.1. Charakterystyka uczestników badań / 146
  6.1.1. Cechy społeczno-demograficzne / 146
  6.1.2. Pochodzenie i poziom zakorzenienia / 147
  6.1.3. Sytuacja materialno-bytowa / 149
  ROZDZIAŁ 7. KAPITAŁ KULTUROWY JAKO KOMPETENCJE KULTUROWE I JĘZYKOWE / 153
  7.1. Kompetencje językowe i ich formy. Kod rozbudowany i ograniczony / 153
  7.1.1. Estetyka materialna / 154
  7.1.2. Praktycznośś vs indywidualizm / 156
  7.1.3. Sprawozdawczy vs krytyczny odbiór tekstów kultury / 157
  7.1.4. Samorealizacja vs autoteliczna towarzyskośś (czas wolny) / 159
  7.2. Kompetencje kulturowe i ich formy. Podział na formę i treśś / 160
  7.2.1. Uczestnictwo w kulturze / 162
  7.2.2. Literatura / 163
  7.2.3. Muzyka / 166
  7.2.4. Malarstwo / 171
  7.2.5. Sztuka filmowa / 175
  7.3. Kapitał kulturowy – wskaźniki ogólne / 178
  7.3.1. Model dychotomiczny / 178
  7.3.2. Model gradacyjny. Transformacja modelu jakościowego na ilościowy / 181
  ROZDZIAŁ 8. KAPITAŁ SZKOLNY / 185
  8.1. Wiedza a doświadczenie / 185
  8.2. Wiedza, czyli sfera edukacji formalnej / 186
  8.3. Doświadczenie, czyli sfera praktyki językowej (edukacja nieformalna) / 188
  8.4. Stosunek do kapitału szkolnego. Relacje między kapitałem szkolnym a społecznym / 189
  8.5. Dyspozycja estetyczna a „wolnośś od konieczności ekonomicznej”. Wybór kierunków studiów / 194
  8.6. Znaczenie kapitału szkolnego / 197
  ROZDZIAŁ 9. KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO EKSPANSYJNE DĄŻNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO / 199
  9.1. Ekspansyjne dążności do samodzielności społecznej / 200
  9.1.1. Aktywnośś związana z organizacjami świeckimi / 200
  9.1.2. Aktywnośś związana z instytucją Kościoła / 203
  9.1.3. Nieformalna aktywnośś . Struktura spędzania czasu wolnego / 205
  9.2. Ekspansyjne dążności do przystosowania osobistego / 207
  9.2.1. Optymizm w kontaktach społecznych i życiu politycznym / 207
  9.2.2. Struktura kontaktów towarzyskich oraz rodzinnych / 208
  9.2.3. Rola wartości w kapitale społecznym / 210
  9.3. Kultura a kapitał społeczny / 213
  9.3.1. Kompetencje międzykulturowe / 215
  9.3.2. Kompetencje technologiczne / 217
  9.3.3. Kompetencje sieciowe / 218
  Zakończenie / 221
  Bibliografia / 227  ISBN 9978-83-955519-1-8
  Wrocław 2020
  Wydanie II poprawione
  Objętośś : 238
  Oprawa miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki: od 12 zł

  Cena: 29

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net