www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Dla Autorów       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Aktualności
 • W JEROZOLIMIE NA GÓRZE MORIA. ŚWIĄTYNIA WCIĄŻ NIEODKRYTA?
 • Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna
 • Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.
 • DAY, UT IA POBRUSA... ZE ŚWIATA KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
 • Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim
 • GERBERT Z AURILLAC - SYLWESTER II. PAPIEŻ I UCZONY Z PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
 • KONFLIKT - POJEDNANIE - WSPÓŁPRACA. STUDIA NAD POLITYKĄ KSIĄŻĄT ZACHODNIOPOMORSKICH I BISKUPÓW KAMIEŃSKICH WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W LATACH 1320-1423
 • OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA POMORZAN WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU. STUDIUM ARCHEOLOGICZNE
 • Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz. Zarys biografii
 • RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ
 • Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?
  W tysiąclecie Kroniki Thietmara
 • ROZPRAWY O HISTORII, UNIWERSYTETACH, EDUKACJI I WYCHOWANIU. WYBÓR STUDIÓW Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN I 55-LECIA PRACY NAUKOWEJ
 • DROGI WIEDZY I WIARY. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE
 • He Is Risen! Jesus' Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers
 • Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne IV)
 • SPACE AND REMEMBRANCE. ST. JOHN OF DUKLA (CA. 1414-1484) AS A RELIGIOUS MEMORIAL PLACE IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND OF RUTHENIA FROM THE MIDDLE AGES TO PRESENT TIMES
 • Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 • Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.)
 • "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie...". Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej
 • Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
  Mariusz Rosik


  Spis treści:  Spis treści / 5
  Przedmowa / 9
  Wstęp / 15
  Materiał źródłowy / 23
  Stan badań / 37
  W kwestii metodologii / 51

  CZĘŚĆ I. KOŚCIÓŁ W ŁONIE JUDAIZMU (30-70 PO CHR.) / 55

  ROZDZIAŁ I. DO WYDALENIA ŻYDÓW Z RZYMU (30-49 PO CHR.) / 57
  Perspektywa popaschalna / 61
  Jerozolima - gmina judeochrześcijańska / 63
  Mesjanizm judeochrześcijan a mesjanizm innych nurtów judaizmu / 70
  Instytucja świątynna w oczach judeochrześcijan i pozostałych Żydów / 81
  Pojmowanie roli Prawa / 89
  Otwarcie się Kościoła na nie-Żydów (ok. 36 po Chr.) / 98
  Początek działalności apostolskiej Szawła z Tarsu / 106
  Ekskurs: Mentalność grecko-hellenistyczna a mentalność żydowska / 118
  Powodzenie misji wśród pogan czynnikiem separacji / 121
  Filon z Aleksandrii i alegoria biblijna w egzegezie chrześcijańskiej / 126
  Przyjęcie chrześcijaństwa przez Samarytan (ok. 37 po Chr.) / 129
  Początki chrześcijaństwa u Żydów etiopskich (ok. 38 po Chr.) / 140
  Zamieszki w Jamni (ok. 40 po Chr.) / 146
  Zakaz sprowadzania judeochrześcijan do Aleksandrii? (41 po Chr.) / 147
  Dekret Klaudiusza o wydaleniu Żydów z Rzymu (ok. 49 po Chr.) / 152
  ROZDZIAŁ II. DO UPADKU JEROZOLIMY (50-70 PO CHR.) / 161
  Tzw. Sobór Jerozolimski (51 po Chr.) / 162
  Konflikt ze wspólnotą żydowską w Koryncie (51 po Chr.) / 168
  Nasilenie się prześladowań ze strony żydowskiej i rzymskiej (ok. 60 po Chr.). Rola Jakuba, brata Pańskiego / 172
  Bóstwo Chrystusa a monoteizm judaizmu / 178
  Wybranie Izraela / 187
  Eucharystia - pokarm chrześcijan i zgorszenie dla Żydów / 197
  Szabat a dzień Pański / 201
  Czynniki ekonomiczne / 214
  Status kobiet w judaizmie i pierwotnym Kościele / 216
  Status niewolników / 224
  Jezus a judaizm - oczami Marka ewangelisty / 228
  Chrześcijanie i Żydzi w związku z pożarem w Wiecznym Mieście (64 po Chr.) / 234
  Judaizm w Qumran a chrześcijaństwo palestyńskie / 237
  Pierwsze powstanie przeciw Rzymianom (66-70/74 po Chr.) / 245
  List do Hebrajczyków i teologia substytucji / 256

  CZĘŚĆ II. TRUDNEGO ROZSTANIA POCZĄTKI (71-135 PO CHR.) / 263

  ROZDZIAŁ I. DO ZGROMADZENIA W JABNE (71-89 PO CHR.) / 265
  Coraz szersze otwarcie się Kościoła na nie-Żydów / 268
  Ewangelia Mateusza a kwestia żydowska / 269
  Fiscus Iudaicus / 280
  Dwudzieło Łukasza / 290
  ROZDZIAŁ II. DO WYBUCHU POWSTANIA BAR KOCHBY (90-131 PO CHR.) / 297
  Akademia w Jabne (ok. 90 po Chr.) / 300
  Czy chrześcijanie są Żydami? - perspektywa rabinacka / 308
  Kwestia birkat ha-minim i Modlitwy Pańskiej / 309
  Biblia grecka w rękach Żydów i chrześcijan / 326
  Ekskurs: Język aramejski palestyński (galilejski) i targumiczny czynnikiem separacji? / 336
  Kwestia Iz 7, 14b / 344
  Antyjudaizm pism Janowych i wykluczenie z Synagogi / 357
  Apokalipsy apokryficzne świadkiem rozłamu między Kościołem a Synagogą / 375
  Listy do gmin chrześcijańskich św. Ignacego (ok. 107 po Chr.) / 382
  Wokół wzmianki Pliniusza Młodszego o Chrystusie i chrześcijanach (110 po Chr.) / 385
  Powstania Żydów w diasporze w latach 115-117 / 387
  Ebionici i nazarejczycy - Żydzi czy chrześcijanie? / 393
  Arystydes z Aten o Żydach (ok. 125 po Chr.) / 398
  ROZDZIAŁ III. POWSTANIE BAR KOCHBY (132-135 PO CHR.) / 401

  CZĘŚĆ III. NA ODDZIELNYCH DROGACH? (136-313 PO CHR.) / 411

  ROZDZIAŁ I. DO PIERWSZYCH AMORAITÓW (136-220 PO CHR.) / 413
  List Barnaby (ok. 138 po Chr.) / 415
  Ekskurs: O antycznej inwektywie / 419
  Naród wybrany w pismach Justyna Męczennika (ok. 140 po Chr.) / 426
  Kwestia męczeństwa za wiarę w II stuleciu: żydowskie i chrześcijańskie spojrzenie / 439
  Sprawa Marcjona (ok. 144 po Chr.) i Ewangelia Judasza / 443
  Udział Żydów w męczeństwie Polikarpa ze Smyrny (ok. 156 po Chr.) / 446
  Melitona z Sardes oskarżenia przeciw Żydom? / 451
  List do Diogneta (ok. 180 po Chr.) o Żydach / 458
  Działalność rabbiego Judy ha-Nasi / 461
  Najstarsza homilia łacińska Przeciw Żydom (ok. 190 r. po Chr.) / 464
  Kalendarz Żydów a chrześcijański spór o termin świętowania Wielkanocy / 470
  Septymiusz Sewer przeciw Żydom i chrześcijanom (202 po Chr.). Tertulian / 472
  Początki tradycji talmudycznej o Jezusie i chrześcijanach / 476
  ROZDZIAŁ II. DO RESKRYPTU MEDIOLAŃSKIEGO (221-313 PO CHR.) / 499
  Nowa demografia Palestyny w III stuleciu / 502
  Mędrcy Izraela w konfrontacjach z chrześcijanami / 504
  Rozwój literatury rabinicznej / 509
  Didascalia apostolorum i Pseudoklementyny o przestrzeganiu żydowskiego Prawa / 512
  Żydowskie metody egzegezy u Orygenesa / 518
  Chrześcijańskie i żydowskie katakumby w Rzymie w drugiej połowie III stulecia / 528
  Kwestia żydowska na synodzie w Elwirze (ok. 303 po Chr.) / 530
  Epilog: Ku reskryptowi mediolańskiemu (313 po Chr.) / 532
  Zakończenie / 535
  Indeks osób / 553
  Wykaz skrótów / 573
  Bibliografia / 581
  Zusammenfassung / 633  ISBN 978-83-942734-9-1 (oprawa twarda)
  ISBN 978-83-946166-1-8 (oprawa miękka)
  Wrocław 2016
  Wydanie: pierwsze
  Objętość: 650
  Oprawa: miękka
  Format: B5
  Koszt przesyłki 1 egzemplarza książki: od 7 zł
  Cena: 49 zł (oprawa miękka), 65 zł(oprawa twarda)

  Copyright © 2007-2019 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net